Formandsvalg

På generalforsamlingen den 13. maj skal der vælges ny formand i DOF for første gang i 25 år.

To kandidater har meldt sig: 

  • Knud Birk Pedersen, formand for Lille Skole for Voksne Nordjylland
  • Torben Stenstrup, bestyrelsesmedlem i DOF Næstved Aftenskole

Her kan du lære dem lidt bedre at kende.

Regler for valget

Det siger vedtægterne om valg af formand (uddrag):

§ 5.7 Forslag til kandidater til landsformandsposten skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

...

§ 5.10 Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemsskolerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Følgende dokumenter er i den forbindelse tilgængelige for medlemsskolerne:

- de to seneste, reviderede og godkendte regnskaber med revisionsprotokollater

- landsstyrelsens skriftlige beretning

- kandidatliste til valg af landsformand

...

§ 5.13 Hver medlemsskole har én stemme. Hver medlemsskole kan deltage i generalforsamlinger og regionskredsårsmøder med et vilkårligt antal personer. Ved afstemninger kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeret, valgbarhed og ydelser fra landsorganisationen.

Mister et landsstyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af landsstyrelsen og erstattes af den valgte suppleant.

Læs alle vedtægterne.

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent