DOF's formål

DOF er landsorganisation for frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

DOF varetager medlemsskolernes interesser og arbejder for at forbedre vilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF medvirker til udvikling af medlemsskolerne og den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF yder konkret service og støtte til medlemsskolerne.

DOF arbejder for på internationalt plan at styrke den mellemfolkelige forståelse.

DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse hos den enkelte.

DOF ønsker sammen med medlemsskolerne at understøtte og øge borgernes lyst til aktivt at tage del i udviklingen af samfundet.

Senest opdateret 22. juni

Mission (vores hovedformål og eksistensberettigelse)

Det er vores mission:

  • At understøtte og servicere medlemsskolerne samt inspirere og bidrage til at udvikle og styrke deres forening.
  • At varetage medlemsskolernes interesser og arbejde for lokalt og nationalt at forbedre vilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning.

Vision (vores forventning til hvor vi er om tre år)

Det er vores vision:

  • At vi har en række fuldt implementerede IT-løsninger, som medlemsskolerne kan benytte i alle relevante dele af deres virksomhed (administration, kommunikation og markedsføring), og at disse IT-løsninger er fremtidssikrede.
  • At vi gennem inspiration, udvikling og rådgivning får understøttet og styrket medlemsskolerne, således at deres fortsatte drift sikres, og at DOF bliver repræsenteret med skoler i samtlige kommuner, samt at medlemsskolernes samlede timetal år for år stiger. Med størrelse kommer ressourcer og styrke!
  • At rammer og vilkår for den folkeoplysende voksenundervisning, nationalt så vel som kommunalt, er forbedret.

Værdigrundlag

  • FRIHED OG FÆLLESSKAB: DOF organiserer frie og uafhængige skoler med respekt for deres egenart og er en organisatorisk ramme om et stærkt fællesskab medlemsskolerne imellem.
  • DEMOKRATI OG DIALOG: DOF’s beslutningsprocesser og samlede virke hviler på demokrati og åben dialog.
  • ÅBENHED OG SAMARBEJDE: DOF praktiserer åbenhed såvel internt som udadtil og karakteriseres ved vilje til samarbejde.
  • KVALITET OG HANDLEKRAFT: DOF’s arbejde karakteriseres ved kvalitet, handlekraft og initiativ.
Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig