Forslag til ansættelsesbrev for ledere, timelønnet

Nedenstående er et udkast til et ansættelsesbrev, der indeholder de lovpligtige og nødvendige oplysninger.

Ansættelsesbrev

for timelønnede ledere ansat i henhold til bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning efter Folkeoplysningsloven.

[udskift det med kursiv]

[Skolens navn, adresse og telefonnr.]

ansætter herved

[lederens fulde navn, adresse, evt. cpr.nr. og tlf.nr.]

som timelønnet leder fra den [dato for ansættelsesforholdets begyndelse].

Arbejdstid

Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitlig [X] timer pr. uge

Arbejdssted

Arbejdssted indtil videre: [angiv enten skolens kontoradresse eller lederens hjemmeadresse].

Løn og ferie

Aflønning sker i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysning (folkeoplysningsloven).

Lønnen udgør på ansættelsestidspunktet kr. 192,06 pr. time (excl. feriepenge), svarende til 1/1924 af skalatrin 42 i statens tjenestemandslønsystem.

Lønnen udbetales månedsvis bagud. Der udbetales ikke løn i ferier, da der er optjent feriepenge.

Ferielovens regler er gældende for ansættelsesforholdet. Der betales feriepenge med 12½%.

Opsigelsesvarsler

Opsigelse i ansættelsesperioden kan ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned fra såvel skolens som lederens side.

Andre væsentlige vilkår

[Anfør fx regler for aflønning for etablering af 10 %-debat arrangementer, fleksible tilrettelæggelsesformer, skolens rygepolitik etc.]


Dato og underskrifter

Den                                        Den


Skolens navn                      Medarbejderens navn

Senest opdateret 16. marts 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent