DOF's Initiativpulje

Initiativpuljen er DOF's egen udviklingspulje, som kan bruges til projekter med et klart udviklingsperspektiv. Inden du søger Initiativpuljen, anbefaler vi, at du kigger på OF's Lokalforeningspulje, der har videre rammer og færre krav, men samtidig også administreres af DOF.

Retningslinjer for Initiativpuljen

Formål

Formålet med Initiativpuljen er økonomisk at understøtte udviklingsprojekter i medlemsskolerne, som kan bidrage til:

  • udvikling af nye folkeoplysende aktiviteter
  • udvikling af nye måder at arbejde på eller organisere sig på
  • at åbne aftenskolen for nye målgrupper.

Hvem kan søge og hvornår?

En, eller flere medlemsskoler i samarbejde, kan søge om tilskud til et udviklingsprojekt fra Initiativpuljen.

Der er ingen ansøgningsfrister. Midler fra puljen kan søges løbende.

Vilkår for ansøgning

Der kan udelukkende søges om tilskud til udviklingsprojekter, der lever op til formålet. Det er en forudsætning, at projektet har et udviklingsperspektiv, hvor erfaringerne også kan bidrage til udvikling i andre medlemsskoler eller i folkeoplysningen generelt.

Midler fra Initiativpuljen kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som er afholdt før bevillingstilsagnet er givet.

Tilskud fra Initiativpuljen må ikke medvirke til konkurrenceforvridning. Det vil sige, at man for eksempel ikke kan få støtte til skolens lærerløn, administration, deltagerbetaling eller lignende. Der kan ej heller ydes støtte til indkøb af materialer med en blivende værdi.

Der kan maksimalt søges om 25.000 kr. til et udviklingsprojekt.

Der kan årligt søges til flere udviklingsprojekter, men en medlemsskole kan årligt maximalt opnå et tilskud fra Initiativpuljen på 25.000 kr.

Projekter, der støttes med midler fra Initiativpuljen, kan suppleres med støtte fra anden side, eksempelvis OF’s Lokalforeningspulje.

Hele eller dele af en ansøgning kan imødekommes.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes til DOF. Ansøgningen skal bl.a. indeholde projektets formål, succeskriterier, aktiviteter og budget. Find ansøgningsskemaet nederst på siden.

Budgettet skal indeholde alle projektets væsentlige udgiftsposter og skal fremgå af budgetskabelonen i ansøgningsskemaet.

Bevilling

Der udstedes et tilsagnsbrev med fastsættelse af beløb og kriterier for afrapportering.

Bevillinger udbetales i én rate, når ansøgningen er godkendt.

Hvis der sker ændringer i et projekt, efter at tilskudsbevillingen er givet, skal dette meddeles DOF, og det kan betyde revurdering af tilsagnet.

Projektet skal igangsættes senest 6 måneder efter modtagelse af tilsagnsbrevet.

Projektet skal være afsluttet senest 18 måneder efter igangsættelsen.

Regnskab

Der skal indsendes regnskab for projektet. Regnskabet skal stilles op således, at projektets budgettal også fremgår, og regnskabet skal underskrives af skolens leder. DOF forbeholder sig ret til at indkalde bilag til regnskabet.

Afrapportering

Afrapporteringen sker via et afrapporteringsskema (nederst på siden) og skal bl.a. indeholde svar på eller uddybning af følgende:

Blev formålet og succeskriterierne overordnet set indfriet?

Evaluering: Hvad gik godt? Hvad kunne være bedre? Hvad skal evt. ændres i fremtiden?

Hvordan kan projektet/initiativet blive en del af skolens drift uden eksterne tilskud?

Har I gode råd til andre DOF-skoler, der kan blive inspireret af initiativet?

Andet

Hovedbestyrelsen afsætter et årligt beløb til Initiativpuljen. Der tages således forbehold for, at alle midler i Initiativpuljen kan være uddelt inden årets udgang.

Hovedbestyrelsen kan årligt beslutte særlige indsatsområder for Initiativpuljen og fastlægge de nærmere rammer for projekter under et særligt indsatsområde.

Disse retningslinjer kan løbende blive justeret, hvis praksis og erfaringer viser, at der er behov herfor.

Senest opdateret 23. maj 2023

Pexels Pixabay 159760

Skemaer Initiativpuljen

Følgende skemaer skal benyttes i forbindelse med DOF's Initiatvipulje:

Ansøgningsskema >
Afrapporteringsskema >

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig