Indsamling af oplysninger om deltagerne

En forening, som modtager tilskud efter Folkeoplysningslovens kapitel 4, skal indsamle og oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. Det gælder for undervisning, studiekredse, fleksibelt tilrettelagt undervisning og foredrag. Det gælder ikke for debatskabende aktiviteter. 

Hvis deltageren har bopæl i en anden kommune end tilskudskommunen, skal deltageren oplyse fuldt CPR-nummer, medmindre der er tale om et foredrag.

Skolen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen, herunder folkeoplysningsudvalget, hvis kommunen har nedsat et sådant.

Baggrunden for at indhente fuldt CPR-nummer på deltagere fra andre kommuner er, at kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisningen fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommune er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved holdets start. 

Særlige tilskud

En del kommuner yder et tilskud til nedsætning af deltagerbetaling for visse deltagergrupper, det kan være pensionister, førtidspensionister, ledige m.fl. Her kan kommunen også forlange dokumentation for deltagerens status. Det er aftenskolen, der skal indhente og opbevare dokumentationen, som kan indeholde personoplysninger og som derfor kræver særlig opmærksomhed. Se mere under Databeskyttelse

Deltagere med handicap

Deltagere med handicap har jf. folkeoplysningsloven og -bekendtgørelsen ret til særligt tilrettelagt undervisning, når den pågældende er handicappet i relation til undervisningen i det konkrete emne. Loven og bekendtgørelsen stiller ikke noget krav om, at deltageren skriftligt overfor foreningen skal erklære sig handicappet i relation til deltagelse i undervisning i det konkrete emne, men kommunen kan fortsat opretholde krav om dokumentation i form af en tro- og loveerklæring fra deltagerne.

Læs mere om tro- og loveerklæringer her.

Dansk personnummer 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen.

Senest opdateret 19. september 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent