Tilskudsregnskab og tilsyn

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for udarbejdelsen af tilskudsregnskabet for aftenskolerne i kommunen, herunder udformning, revisionskrav, aflevering og dokumentation. Det reviderede tilskudsregnskab skal altid underskrives af aftenskolens bestyrelse, som er ansvarlig for anvendelsen af tilskuddet. 

Tilskud til undervisning

Aftenskolerne kan anvende 90 % af den bevilligede tilskudsramme til undervisning, studiekredse, foredrag og fleksibelt tilrettelagt undervisning. Fleksibelt tilrettelagt undervisning må dog ikke overstige 40% af tilskudsrammen til undervisning.

Tilskudsberettiget udgifter

Tilskudsberettiget lærerløn omfatter løn jf. lønbekendtgørelsen udbetalt for gennemført undervisning, for undervisning, som er aflyst med mindre end en uges varsel, sygedagpenge og andre lovpligtige ydelser vedrørende lønmodtagere. 

Tilskudsberettiget udgift til foredrag svarer normalt til 6 lektioners lærerløn, med mindre kommunalbestyrelsen fastsætter en anden takst. 

En leder lønnes med en fast time- eller månedsløn jf. lønbekendtgørelsen, men den tilskudsberettiget del af lederlønnen kan maksimalt udgøre 13% af de samlede tilskudsberettiget lønudgifter til lærere og foredragsholdere. 

Tilskudsberettigede udgifter vedrørende fleksibelt tilrettelagt undervisning er dokumenterede udgifter til lærerløn, etablering af internetadgang til undervisere ved onlineundervisning, lokaleudgifter, undervisningsmateriale, annoncering og maksimalt 20% til lederløn af de samlede udgifter. Kommunen kan fastsætte et loft over den samlede tilskudsberettigede udgift pr. lektion f.eks. ved at anvende KL's sats

Tilskud til debatskabende aktiviteter

Der skal laves særskilt regnskab for debatskabende aktiviteter svarende til 10% af den bevilligede tilskudsramme. Kommunalbestyrelsen kan beslutte hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 % ramme samt at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at aftenskolerne kan overføre ikke forbrugte beløb til næste år. 

Krav til regnskabsaflæggelse

Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at aftenskolen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de gældende kommunale regler. Desuden skal den samlede indtægt for deltagerbetaling angives. 

Kommunen skal i god tid informere aftenskolerne om gældende formkrav og frister for aflæggelse af tilskudsregnskab, herunder om grænserne for krav om registreret eller statsautoriseret revision og regler for tilbagebetaling af ikke anvendt tilskud. 

Aftenskolernes tilskudsregnskaber skal være offentligt tilgængelige. 

Tilsynspligt

Kommunen skal føre tilsyn med tilskudsmodtagere (folkeoplysningsloven § 33 stk. 5) og kan derfor forlange at få udleveret alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. Det gælder også foreningens fulde regnskab, som dog ikke må offentliggøres. 

Senest opdateret 15. september 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent