Syv understøttende metoder i undervisning af deltagere med demens

De følgende gode råd og metoder er hentet fra Nationalt Videnscenter for Demens, der er vores førende forskningsinstitution på området, og som også formidler viden om demens.

De følgende metoder er udtræk fra et materiale om kompenserende undervisning, men de er også relevante for undervisning i aftenskolen. Her er de blot en smagsprøve og dermed ikke fyldestgørende, men fortjener at blive set i sammenhæng med det øvrige materiale. Vi opfordrer derfor til at læse mere på videncenterets hjemmeside.

1. Understøtte indlæring

Indlæring tager længere tid hos personer med let til moderat demens. Derfor bør man anvende:

 • Et tilpas lavt tempo og gentagelser. Man kan fx afslutte med en kort opsummering af, hvad der er blevet talt om.
 • Mulighed for spørgsmål, både undervejs og bagefter. Det er ofte svært for personer med demens at vente med at stille spørgsmål og huske det efterfølgende, derfor skal der både være plads til dialog undervejs og til sidst.
 • Man kan også vælge at skrive spørgsmålene op undervejs for at støtte hukommelse og koncentration hos deltagerne.

2. Understøtte hukommelse

For at fremme genkaldelse og genkendelse og lagring af informationer kan man anvende:

 • Let forståelige PowerPoints, korte cases og filmklip.
 • Konkret og et dagligdagspræget sprog.
 • Brug af billeder og stikord.
 • Udlevering af enkelt skriftligt materiale og kursushæfte med kort opsummering af undervisningen. Dette kan evt. udleveres fra start, så deltagere ikke skal bruge ressourcer på at skrive noter (dette ønsker mange, særligt hvis man har hukommelsesvanskeligheder). Hvis man vælger at udlevere materialet ved afslutning, kan man ved start understrege, at de får indholdet med hjem på skrift, og derfor ikke behøver at tage noter.

3. Understøtte sprog

For at fremme forståelse af emner, budskabet og muligheder for at deltage aktivt i dialogen kan man anvende:

 • Forenklede forklaringer.
 • Korte sætninger.
 • Fagudtryk forklaret med danske ord.
 • Tålmodighed og give tid til, at den enkelte deltager komme til orde/formulere et udsagn.
 • Samtalekort til at igangsætte samtale om et emne.
 • PowerPoints der understøtter deltagernes læseevne, som ofte er intakt i den tidlige fase.

4. Understøtte opmærksomhed og koncentration

Mennesker med demens husker nemmere nye ting, hvis man skaber gode betingelser for deres opmærksomhed og koncentration. Derfor er det vigtigt at:

 • Undervisning foregår i rolige omgivelser og samme lokale hver gang.
 • Undervise med nedsat tempo.
 • Anvende ’signaler’ fx en farve eller et hjælpekort til at fastholde opmærksomhed på et emne.
 • PowerPoints skal også være enkle og tydelige.
 • Hovedpunkter gentages flere gange.
 • Holde små pauser undervejs

5. Understøtte indsigt

Det fremmer motivation, læring og indsigt i egen situation at udveksle erfaringer med ligestillede, som kan understøttes ved

 • Mulighed for at tale og udveksle erfaring i mindre grupper (2-3 personer).
 • Gruppearbejde i mindre grupper. Her er det vigtigt med kort og præcis instruktion, hvis et specifikt emne/opgave skal drøftes eller løses af gruppen. Vær opmærksom på en dynamisk gruppesammensætning, hvor der både tages højde for kognitive og følelsesmæssige forhold, så deltagerne kan støtte og hjælpe, men også spejle hinanden

6. Understøtte tryghed

Mennesker med demens har større behov for tryghed end andre med intakte mentale funktioner. Det fremmer trygheden hos personer med demens, at:

 • Undervisning så vidt muligt foregår i et kendt og trygt miljø, samme lokale hver gang.
 • Undervisningsprogrammet har genkendelig og fast struktur fra gang til gang.
 • At sidde sammen med en pårørende i begyndelsen, at sidde i samme gruppe hver gang

7. Understøtte anerkendelse og deltagerinvolvering

Mennesker med demens har et særligt behov for anerkendelse og for, at deres erfaringer inddrages i dialoger undervejs i undervisningen. Det fremmer anerkendelse og deltagerinvolvering, at:

 • Støtte og invitere til dialog.
 • Opfordre, opmuntre og hjælpe deltageren med demens med at komme til orde.
 • Tage udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.
 • Anerkende og fokusere på deltagernes overvejelser og løsninger.
 • Understøtte fællesskab med ligestillede.