Vedtægter

I Navn

§ 1.1 Landsorganisationens navn er
Dansk Oplysnings Forbund - DOF.

DOF er stiftet i 1973.

DOF’s adresse er landsorganisationens sekretariat.

II Formål

§ 2.1 DOF er landsorganisation for frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

§ 2.2 DOF varetager medlemsskolernes interesser og arbejder for at forbedre vilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF medvirker til udvikling af medlemsskolerne og den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF yder konkret service og støtte til medlemsskolerne.

DOF arbejder for på internationalt plan at styrke den mellemfolkelige forståelse.

§ 2.3 DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse hos den enkelte.

DOF ønsker sammen med medlemsskolerne at understøtte og øge borgernes lyst til aktivt at tage del i udviklingen af samfundet.

III Medlemsskoler

§ 3.1 Initiativtagere i form af foreninger og skoler, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning inden for DOF’s formål, kan optages som medlemsskoler.

§ 3.2 En medlemsskole er forpligtet til at overholde nærværende vedtægters formål og retningslinjer.

§ 3.3 Hovedbestyrelsen kan nægte optagelse af en initiativtager. Afgørelsen skal optages i hovedbestyrelsens beretning.

§ 3.4 Eksklusion af en medlemsskole kan foretages af hovedbestyrelsen og skal begrundes i et eller flere af følgende punkter:
- Overtrædelse af DOF’s vedtægter
- Uhæderlighed eller grov uagtsomhed i forhold til gældende lovgivning 
- Skade af DOF’s virke og renommé

Eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling, men har ikke opsættende virkning. Afgørelsen skal optages i hovedbestyrelsens beretning.

§ 3.5 Udmeldelse skal foreligge senest den 31. oktober for at være gyldig fra den efterfølgende 1. januar.

Der opkræves kontingent fra skoler, som ikke er rettidigt udmeldt. 

§ 3.6 En medlemsskole er forpligtet til i sin kommunikation at vise sin tilknytning til Dansk Oplysnings Forbund. Det kan eksempelvis være ved anvendelse af DOF’s logo og/eller ordlyden:
"Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund" eller "Tilknyttet DOF".

Tilknytningen skal som minimum fremgå af en medlemsskoles hjemmeside.

Hovedbestyrelsen kan vedtage nærmere retningslinjer herfor.

§ 3.7 Medlemsskolerne kan repræsentere DOF på lokalt plan.

§ 3.8 En medlemsskole er efter anmodning fra landsorganisationen forpligtet til at indberette virksomhedens omfang m.v. hvert år efter årets afslutning.

§ 3.9 En medlemsskole er forpligtet til at give enhver ønsket oplysning til bedømmelse af, om medlemmet opfylder vedtægternes krav til medlemmer. 

IV Organisation

§ 4.1 DOF har følgende politiske organisering:

 1. Generalforsamlingen
 2. Hovedbestyrelsen
 3. Landsrådet
 4. DOF’s regioner

V Generalforsamling

§ 5.1 Generalforsamlingen er DOF’s højeste myndighed.

§ 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i maj måned i ulige år.

§ 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastsættelse af forretningsorden
 3. Behandling af hovedbestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af de af hovedbestyrelsen godkendte regnskaber for de seneste to år
 5. Fremlæggelse af detailbudget for indeværende år og prognoser for de følgende to år
 6. Fastsættelse af principper for beregning af kontingentstørrelse for de følgende to år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af landsformand
 9. Valg af to interne, kritiske revisorer og én intern, kritisk revisorsuppleant samt valg af revisionsfirma for de følgende to år.
 10. Præsentation af hovedbestyrelsesmedlemmer
 11. Eventuelt

§ 5.4 Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst seks ugers varsel.

§ 5.5 Medlemsforslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 5.6 Forslag til kandidater til landsformandsposten skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.7 Medlemsforslag vedrørende ændringer af DOF’s vedtægter til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest den 31. december året forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.8 Forslag til ændring af DOF’s vedtægter udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 5.9 Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemsskolerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Følgende dokumenter er i den forbindelse tilgængelige for medlemsskolerne:
- de to seneste, reviderede og godkendte regnskaber med revisionsprotokollater
- hovedbestyrelsens skriftlige beretning
- kandidatliste til valg af landsformand

§ 5.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 % af medlemsskolerne eller mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, eller hovedbestyrelsen beslutter det.

§ 5.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

§ 5.12 Hver medlemsskole har én stemme. Hver medlemsskole kan deltage i generalforsamlinger med et vilkårligt antal personer. Ved afstemninger kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeret, valgbarhed og ydelser fra landsorganisationen.

§ 5.13 Revisionsfirmaet kan deltage i generalforsamlingen.

VI Hovedbestyrelsen

§ 6.1 Hovedbestyrelsen består af landsformanden samt de til enhver tid valgte repræsentanter for DOF’s regioner. Generalforsamlingen vælger landsformanden for to år.

§ 6.2 Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

§ 6.3 Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af landsformanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Hovedbestyrelsen skal indkaldes, når mindst tre hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 6.4 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 6.5 Beslutning træffes af de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 6.6 Hovedbestyrelsen er pligtig at tage skyldigt hensyn til udtalelser fra landsrådet.

§ 6.7 Der tages referat af hovedbestyrelsens møder. Referatet er tilgængeligt for medlemsskolerne senest to uger efter mødets afholdelse.

§ 6.8 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.9 Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets leder.

§ 6.10 Et hovedbestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt dette medlem kan have særinteresser i sagen.

§ 6.11 Har et hovedbestyrelsesmedlem permanent forfald, eller udtræder et hovedbestyrelsesmedlem af hovedbestyrelsen, indtræder den valgte suppleant.

§ 6.12 Mister et hovedbestyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af hovedbestyrelsen og erstattes af den valgte suppleant.

VII Landsrådet

§ 7.1 Landsrådet består af landsformanden og de valgte regionsbestyrelsesmedlemmer.

§ 7.2 Landsrådet træder sammen to gange om året.

§ 7.3 Møder i landsrådet indkaldes af landsformanden eller ved dennes forfald af næstformanden.

§ 7.4 Landsrådet har en rådgivende funktion samt en hørings- og udtaleret i forhold til DOF’s årlige budget. Landsrådet orienteres om og inddrages i væsentlige forhold i DOF såsom årsregnskab, strategiske mål og indsatser samt udviklingen af nye initiativer. Landsrådet har til opgave at bidrage aktivt til udviklingen af DOF.

§ 7.5 Der tages referat af møder i landsrådet. Referatet er tilgængeligt for medlemsskolerne senest to uger efter mødets afholdelse.

§ 7.6 Landsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

VIII DOF’s regioner

Navn
§ 8.1.1 Medlemsskolerne i en region danner én region. Regionen benævnes:
"DOF - Region (Herefter: regionens navn)”

Formål
§ 8.2.1 Regionen har til formål gennem medlemsmøder at styrke DOF’s interne demokrati og at tage initiativ til kurser og virksomhed, som måtte have medlemmernes interesse.

Efter aftale med landsformanden eller sekretariatets leder kan regionen repræsentere Dansk Oplysnings Forbund. I øvrigt virker regionen for en øget medlemstilslutning.

§ 8.2.2 Regionen holder landsorganisationen orienteret om sit arbejde ved fremsendelse af dagsordener og referater fra alle møder.

Medlemmer
§ 8.3.1 Regionens medlemmer udgøres af de etablerede medlemsskoler i regionen.

§ 8.3.2 Landsformanden og sekretariatets leder eller en stedfortræder for disse kan deltage i regionens møder med forudgående tilmelding.

Regionsårsmødet
§ 8.4.1 Regionen afholder årsmøde hvert år inden udgangen af april måned. 

§ 8.4.2 Regionsårsmødet vælger i ulige år regionens formand. Formanden er medlem af hovedbestyrelsen. Valget gælder for to år.

§ 8.4.3 Regionsårsmødet vælger tillige i ulige år regionens næstformand, som er suppleant for regionens medlem af hovedbestyrelsen. Har en region mere end 75 medlemsskoler, er næstformanden medlem af hovedbestyrelsen. Valget gælder for to år.

§ 8.4.4 Regionsårsmødet i regioner med mere end 75 medlemsskoler vælger desuden i ulige år regionens 2. næstformand, som er suppleant for regionens medlemmer af hovedbestyrelsen. Valget gælder for to år.

§ 8.4.5 Regionsårsmødet vælger medlemmer til regionsbestyrelsen.

Valget gælder for to år, således at formand og halvdelen af regionsbestyrelsesmedlemmerne, herunder næstformanden og eventuelt 2. næstformanden, vælges i ulige år, og halvdelen af regionsbestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år.

§ 8.4.6 Regionsårsmødet vælger hvert år en første- og en andensuppleant for regionsbestyrelsesmedlemmerne.

§ 8.4.7 Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Regionsbestyrelsens beretning
 4. Økonomi
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af regionens formand (kun i ulige år)
 7. Valg af regionens næstformand (kun i ulige år)
 8. Valg af regionens 2. næstformand i regioner med mere end 75 medlemsskoler (kun i ulige år)
 9. Valg af regionsbestyrelses- medlemmer 
 10. Valg af første- og andensuppleant til regionsbestyrelsen 
 11. Eventuelt

§ 8.4.8 Der indkaldes skriftligt til regionsårsmøde med mindst fire ugers varsel.

Eventuelle forslag til regionsårsmødet skal være regionsformanden i hænde senest to uger før mødet. Eventuelle forslag udsendes senest otte dage før mødet.

§ 8.4.9 Indkaldelse til regionsårsmøde udsendes via landsorganisationens sekretariat til regionens medlemsskoler.

§ 8.4.10 Ekstraordinært regionsårsmøde kan afholdes efter samme regler, som er gældende for et ordinært regionsårsmøde, når et flertal i regionsbestyrelsen måtte ønske det. 

Regionsbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, hvis mindst 25 % af regionens medlemsskoler stiller krav herom.

§ 8.4.11 Hver medlemsskole har én stemme.

Hver medlemsskole kan deltage i regionsårsmøder og andre møder med et vilkårligt antal ledere og bestyrelsesmedlemmer. 

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved afstemning kan hver person kun repræsentere én medlemsskole. 

Hver person kan kun opstille i én region.

Ingen medlemsskole kan have mere end to medlemmer i regionsbestyrelsen.

Ved kontingentrestance til landsorganisationen bortfalder stemmeret og valgbarhed.

Regionsbestyrelsen
§ 8.5.1 Til regionsbestyrelsen, der består af mellem fem og ni medlemmer, kan vælges skoleledere og bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne, når disse ikke samtidig er leder eller har en tillidspost i et andet landsdækkende oplysningsforbund.  Mister et regionsbestyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af regionsbestyrelsen og erstattes af førstesuppleanten.

§ 8.5.2 Regionsbestyrelsen afholder årligt mindst et medlemsmøde ud over årsmødet. Der kan ikke udbetales mødehonorar i forbindelse med regionsmøder. Kurser og andre arrangementer kan ikke erstatte medlemsmøder.

§ 8.5.3 Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 8.5.4 Beslutning træffes af de mødte regionsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 8.5.5 Landsorganisationens sekretariat stiller en sekretær til rådighed for hver af de fem regionsbestyrelser.

Økonomi
§ 8.6.1 Regionens budget er en del af DOF’s samlede budget.

IX Landsorganisationens sekretariat

§ 9.1 Landsorganisationens sekretariat varetager DOF’s daglige funktioner.

§ 9.2 Sekretariatets leder fungerer som hovedbestyrelsens sekretær.

§ 9.3 Sekretariatets leder ansætter og afskediger sekretariatets personale.

X Økonomi og hæftelse

§ 10.1 DOF’s regnskabsår er kalenderåret.

§ 10.2 DOF’s regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor samt af to interne, kritiske revisorer.

§ 10.3 Generalforsamlingen fastsætter regler for beregning af kontingentstørrelsen for to år ad gangen. Medlemskontingent forfalder til betaling inden udgangen af april måned.

§ 10.4 DOF hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke hovedbestyrelsesmedlemmer personlig hæftelse.

§ 10.5 DOF forpligtes udadtil ved underskrift af landsformanden i forening med et hovedbestyrelsesmedlem eller ved landsformandens forfald af næstformanden i forening med to hovedbestyrelsesmedlemmer.

Der kan meddeles prokura.

Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes DOF af landsformanden i forening med to hovedbestyrelsesmedlemmer eller ved landsformandens forfald af næstformanden i forening med tre hovedbestyrelsesmedlemmer.

XI Vedtægtsændringer

§ 11.1 DOF’s vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et ændringsforslag, som er optaget på dagsordenen.

XII Ophørsbestemmelser

§ 12.1 DOF kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

§ 12.2 Ved ophør skal DOF’s overskydende kapital tilfalde et alment, folkeoplysende formål.

XIII Ikrafttrædelse

§ 13.1 Vedtægterne træder i kraft den 13. maj 2023.

Senest opdateret 25. maj 2023

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig