Vedtægter

I Navn

§ 1.1 Landsorganisationens navn er

Dansk Oplysnings Forbund - DOF.

DOF er stiftet i 1973.

DOF’s adresse er landsorganisationens sekretariat.

II Formål

§ 2.1 DOF er landsorganisation for frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

§ 2.2 DOF varetager medlemsskolernes interesser og arbejder for at forbedre vilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF medvirker til udvikling af medlemsskolerne og den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF yder konkret service og støtte til medlemsskolerne.

DOF arbejder for på internationalt plan at styrke den mellemfolkelige forståelse.

§ 2.3 DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse hos den enkelte.

DOF ønsker sammen med medlemsskolerne at understøtte og øge borgernes lyst til aktivt at tage del i udviklingen af samfundet.

III Medlemsskoler

§ 3.1 Initiativtagere i form af foreninger og skoler, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning inden for DOF’s formål, kan optages som medlemsskoler.

§ 3.2 En medlemsskole er forpligtet til at overholde nærværende vedtægters formål og retningslinjer.

§ 3.3 Landsstyrelsen kan nægte optagelse af en initiativtager. Afgørelsen skal optages i landsstyrelsens beretning.

§ 3.4 Eksklusion af en medlemsskole kan foretages af landsstyrelsen og skal begrundes i et eller flere af følgende punkter:

- Overtrædelse af DOF’s vedtægter

- Uhæderlighed eller grov uagtsomhed i forhold til gældende lovgivning

- Skade af DOF’s virke og renommé

Eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling, men har ikke opsættende virkning. Afgørelsen skal optages i landsstyrelsens beretning.

§ 3.5 Udmeldelse skal foreligge senest den 31. oktober for at være gyldig fra den efterfølgende 1. januar.

Der opkræves kontingent fra skoler, som ikke er rettidigt udmeldt.

§ 3.6 En medlemsskole er forpligtet til i sin kommunikation at vise sin tilknytning til Dansk Oplysnings Forbund. Det kan eksempelvis være ved anvendelse af DOF’s logo og/eller ordlyden:

"Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund" eller "Tilknyttet DOF".

Tilknytningen skal som minimum fremgå af en medlemsskoles hjemmeside.

Landsstyrelsen kan vedtage nærmere retningslinjer herfor.

§ 3.7 Medlemsskolerne kan repræsentere DOF på lokalt plan.

§ 3.8 En medlemsskole er efter anmodning fra landsorganisationen forpligtet til at indberette virksomhedens omfang m.v. hvert år efter årets afslutning.

§ 3.9 En medlemsskole er forpligtet til at give enhver ønsket oplysning til bedømmelse af, om medlemmet opfylder vedtægternes krav til medlemmer.

IV Organisation

§ 4.1 DOF har følgende organisatoriske opbygning:

1. Generalforsamlingen

2. Landsstyrelsen

3. Regionskredsene

4. Landsorganisationens sekretariat

V Landsmøde og generalforsamling

§ 5.1 DOF afholder landsmøde hvert år. Generalforsamlingen afholdes i ulige år i forbindelse med landsmødet.

§ 5.2 Generalforsamlingen er DOF’s højeste myndighed.

§ 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i maj måned.

§ 5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Behandling af landsstyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af de af landsstyrelsen godkendte regnskaber for de seneste to år

5. Fremlæggelse af detailbudget for indeværende år og prognoser for de følgende to år

6. Fastsættelse af principper for beregning af kontingentstørrelse for de følgende to år

7. Indkomne forslag

8. Valg af landsformand

9. Valg af to interne, kritiske revisorer og én intern, kritisk revisorsuppleant samt valg af revisionsfirma for de følgende to år.

10. Præsentation af landsstyrelsesmedlemmer

11. Eventuelt

§ 5.5 Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst seks ugers varsel.

§ 5.6 Medlemsforslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.7 Forslag til kandidater til landsformandsposten skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.8 Medlemsforslag vedrørende ændringer af DOF’s vedtægter til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest den 31. december året forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.9 Forslag til ændring af DOF’s vedtægter udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 5.10 Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemsskolerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Følgende dokumenter er i den forbindelse tilgængelige for medlemsskolerne:

- de to seneste, reviderede og godkendte regnskaber med revisionsprotokollater

- landsstyrelsens skriftlige beretning

- kandidatliste til valg af landsformand

§ 5.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 % af medlemsskolerne eller én mindre end halvdelen af landsstyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, eller landsstyrelsen beslutter det.

§ 5.12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

§ 5.13 Hver medlemsskole har én stemme. Hver medlemsskole kan deltage i generalforsamlinger og regionskredsårsmøder med et vilkårligt antal personer. Ved afstemninger kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeret, valgbarhed og ydelser fra landsorganisationen.

Mister et landsstyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af landsstyrelsen og erstattes af den valgte suppleant.

§ 5.14 Revisionsfirmaet kan deltage i generalforsamlingen.

VI Landsstyrelsen

§ 6.1 Landsstyrelsen består af landsformanden samt de til enhver tid valgte repræsentanter for regionskredsene.

Generalforsamlingen vælger landsformanden for to år.

§ 6.2 Landsstyrelsen konstituerer sig med en næstformand og et forretningsudvalg.

§ 6.3 Landsstyrelsesmøder indkaldes af landsformanden eller ved dennes forfald af næstformanden.

Landsstyrelsen skal indkaldes, når mindst fem landsstyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 6.4 Landsstyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af landsstyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 6.5 Beslutning træffes af de fremmødte landsstyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 6.6 Der tages referat af landsstyrelsens møder. Referatet er tilgængeligt for medlemsskolerne senest fire uger efter mødets afholdelse.

§ 6.7 Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.8 Landsstyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets leder.

§ 6.9 Et landsstyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt dette medlem kan have særinteresser i sagen.

§ 6.10 Har et landsstyrelsesmedlem permanent forfald, eller udtræder et landsstyrelsesmedlem af landsstyrelsen, indtræder den valgte suppleant i landsstyrelsen.

VII Regionskredse

§ 7.1 Medlemsskolerne i en region danner én regionskredskreds (jf. regionskredsregler i afsnit X).

§ 7.2 Til landsstyrelsen vælger hver regionskreds ét medlem samt ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen. Valgperioden er to år.

Derudover vælges hvert år en første- og en andensuppleant til landsstyrelsen.

Ved forfald af et landsstyrelsesmedlem i forbindelse med et landsstyrelsesmøde indtræder regionskredsens førstesuppleant til landsstyrelsen. Ved yderligere forfald indtræder andensuppleanten.

§ 7.3 Valgbare til landsstyrelsen er regionskredsbestyrelsesmedlemmer.

§ 7.4 DOF dækker regionskredsenes udgifter efter landsstyrelsens anvisning.

VIII Landsorganisationens sekretariat

§ 8.1 Landsorganisationens sekretariat varetager DOF’s daglige funktioner.

§ 8.2 Sekretariatets leder fungerer som landsstyrelsens sekretær.

§ 8.3 Sekretariatets leder ansætter og afskediger sekretariatets personale.

IX Økonomi og hæftelse

§ 9.1 DOF’s regnskabsår er kalenderåret.

§ 9.2 DOF’s regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor samt af to interne, kritiske revisorer.

§ 9.3 Generalforsamlingen fastsætter regler for beregning af kontingentstørrelsen for to år ad gangen. Medlemskontingent forfalder til betaling inden udgangen af april måned.

§ 9.4 DOF hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke landsstyrelsesmedlemmer personlig hæftelse.

§ 9.5 DOF forpligtes udadtil ved underskrift af landsformanden eller ved dennes forfald af næstformanden i forening med et landsstyrelsesmedlem.

Der kan meddeles prokura.

Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes DOF af landsformanden eller ved dennes forfald af næstformanden og to andre landsstyrelsesmedlemmer.

X Regionskredsregler

Navn

§ 10.1.1 Regionskredsen benævnes:

"DOF - Regionskreds (Herefter: regionens navn)”

Formål

§ 10.2.1 Regionskredsen har til formål gennem medlemsmøder at styrke DOF’s interne demokrati og at tage initiativ til kurser og virksomhed, som måtte have medlemmernes interesse.

Efter aftale med landsformanden eller sekretariatets leder kan regionskredsen repræsentere Dansk Oplysnings Forbund. I øvrigt virker regionskredsen for en øget medlemstilslutning.

§ 10.2.2 Regionskredsen holder DOF orienteret om sit arbejde ved fremsendelse af dagsordener og referater fra alle møder.

Medlemmer   

§ 10.3.1 Regionskredsens medlemmer udgøres af de etablerede medlemsskoler i regionen.

§ 10.3.2 Landsformanden og sekretariatets leder eller en stedfortræder for disse kan deltage i regionskredsens møder med forudgående tilmelding.

Regionskredsårsmødet           

§ 10.4.1 Regionskredsen afholder årsmøde hvert år inden udgangen af april måned.

§ 10.4.2 Regionskredsårsmødet vælger i ulige år regionskredsformanden. Regionskredsformanden er automatisk én af regionskredsbestyrelsens repræsentanter i landsstyrelsen. Valget gælder for to år.

§ 10.4.3 Regionskredsårsmødet vælger i ulige år regionskredsens repræsentanter til landsstyrelsen. Et valg til landsstyrelsen betyder samtidig et valg til regionskredsbestyrelsen. Valget gælder for to år.

§ 10.4.4 Regionskredsårsmødet vælger medlemmer til regionskredsbestyrelsen.

Valget gælder for to år, således at formand og halvdelen af regionskredsbestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år, og halvdelen af regionskredsbestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år.

§ 10.4.5 Regionskredsårsmødet vælger hvert år en første- og en andensuppleant for regionskredsbestyrelsesmedlemmerne.

Derudover vælger regionskredsårsmødet hvert år blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne en første- og en andensuppleant for regionskredskredsens repræsentanter i landsstyrelsen.

§ 10.4.6 Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Regionskredsbestyrelsens beretning

4. Økonomi

5. Indkomne forslag

6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem (kun i ulige år)

7. Valg af øvrige landsstyrelsesmedlemmer = regionskredsbestyrelsesmedlemmer (kun i ulige år)

8. Valg af regionskredsbestyrelses- medlemmer

9. Valg af første- og andensuppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne

10. Valg af første- og andensuppleant til regionskredsbestyrelsen

11. Eventuelt

§ 10.4.7 Der indkaldes skriftligt til regionskredsårsmøde med mindst fire ugers varsel.

Eventuelle forslag til regionskredsårsmødet skal være regionskredsformanden i hænde senest to uger før mødet. Eventuelle forslag udsendes senest otte dage før mødet.

§ 10.4.8 Indkaldelse til regionskredsårsmøde udsendes via landsorganisationens sekretariat til regionskredsens skoler.

§ 10.4.9 Ekstraordinært regionskredsårsmøde kan afholdes efter samme regler, som er gældende for et ordinært regionskredsårsmøde, når regionskredsbestyrelsen måtte ønske det.

Regionskredsbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, hvis mindst 25 % af regionskredsens medlemsskoler stiller krav herom.

§ 10.4.10 Hver medlemsskole har én stemme.

Hver medlemsskole kan deltage i regionskredsårsmøder og andre møder med et vilkårligt antal ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Der kan kun afgives stemme ved personligt frem-møde.

Ved afstemning kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Hver person kan kun opstille i én regionskreds.

Ingen medlemsskole kan have mere end to medlemmer i regionskredsbestyrelsen.

Ved kontingentrestance til landsorganisationen bortfalder stemmeret og valgbarhed.

Regionskredsbestyrelsen       

§ 10.5.1 Til regionskredsbestyrelsen, der består af mindst fem medlemmer, kan vælges skoleledere og bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne, når disse ikke samtidig er leder eller har en tillidspost i et andet landsdækkende oplysningsforbund.

Mister et regionskredsbestyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af regionskredsbestyrelsen og erstattes af førstesuppleanten.

§ 10.5.2 Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

§ 10.5.3 Regionskredsbestyrelsen afholder årligt mindst et medlemsmøde ud over årsmødet. Der kan ikke udbetales diæter i forbindelse med regionskredsmøder. Kurser og andre arrangementer kan ikke erstatte medlemsmøder.

§ 10.5.4 Regionskredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 10.5.5 Beslutning træffes af de mødte regionskredsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 10.5.6 Landsorganisationens sekretariat stiller en sekretær til rådighed for hver af de fem regionskredsbestyrelser.

Økonomi         

§ 10.6.1 Regionskredsens udgifter afholdes af DOF i overensstemmelse med det vedtagne budget.

XI Vedtægtsændringer

§ 11.1 DOF’s vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et ændringsforslag, som er optaget på dagsordenen.

XII Ophørsbestemmelser

§ 12.1 DOF kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

§ 12.2 Ved ophør skal DOF’s overskydende kapital tilfalde et alment, folkeoplysende formål.

XIII Ikrafttrædelse

§ 13.1 Vedtægterne træder i kraft den 25. maj 2019.

Senest opdateret 22. juni

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig