Du er her: Om DOF » Vedtægter

Vedtægter for Dansk Oplysnings Forbund

I. Navn

§ 1.1 Landsorganisationens navn er
Dansk Oplysnings Forbund - DOF.

DOF er stiftet i 1973.

DOFs adresse er landsorganisationens sekretariat.

II. Formål

§ 2.1 DOF er landsorganisation for frie og uafhængige medlemsskoler, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning på et ikke-partipolitisk grundlag.

§ 2.2 DOF varetager medlemsskolernes interesser og arbejder for at forbedre vilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF medvirker til udvikling af medlemsskolerne og den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF yder konkret service og støtte til medlemsskolerne.

DOF arbejder for på internationalt plan at styrke den mellemfolkelige forståelse.

§ 2.3 DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse hos den enkelte.

DOF ønsker sammen med medlemsskolerne at understøtte og øge borgernes lyst til aktivt at tage del i udviklingen af samfundet.

III. Medlemsskoler

§ 3.1 Initiativtagere i form af foreninger og skoler, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning inden for DOFs formål kan optages som medlemsskoler.

§ 3.2 En medlemsskole er pligtig at overholde nærværende vedtægters formål og retningslinjer.

§ 3.3 Landsstyrelsen kan nægte optagelse af en initiativtager.

Afgørelsen skal optages i landsstyrelsens beretning.

§ 3.4 Eksklusion af en medlemsskole kan foretages af landsstyrelsen og skal begrundes i et eller flere af følgende punkter:

 • Overtrædelse af DOFs vedtægter

 • Uhæderlighed eller grov uagtsomhed i forhold til gældende lovgivning

 • Skade af DOFs virke og renommé

Eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling, men har ikke opsættende virkning.

Afgørelsen skal optages i landsstyrelsens beretning.

§ 3.5 Udmeldelse skal foreligge senest den 31. oktober for at være gyldig fra efterfølgende 1. januar.

Der opkræves kontingent fra skoler som ikke er rettidigt udmeldt.

§ 3.6 På kursustilbud, brevpapir og lignende anvendes logo eller fx ordlyden:

"Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund" eller

"Tilknyttet DOF".

§ 3.7 Medlemsskolerne kan repræsentere DOF på lokalt plan.

§ 3.8 Enhver medlemsskole er pligtig til at indberette virksomhedens omfang m.v. hvert år efter årets afslutning efter påkrav fra landsognisationens sekretariat.

§ 3.9 En medlemsskole er pligtig til at give enhver ønsket oplysning til bedømmelse af, om medlemmet opfylder vedtægternes krav til medlemmer.

IV. Organisation

§ 4.1 DOF har følgende organisatoriske opbygning:

 1. Generalforsamlingen

 2. Landsstyrelsen

 3. Regionskredse

 4. Landsorganisationens sekretariat

V. Landsmødet

§ 5.1 DOF afholder landsmøde hvert år. Generalforsamlingen afholdes i ulige år i forbindelse med landsmødet.

§ 5.2 Generalforsamlingen er DOFs højeste myndighed.

§ 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i maj måned.

§ 5.4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Fastsættelse af forretningsorden

 3. Forelæggelse af landsstyrelsens beretning og handlingsplan

 4. Forelæggelse af de af landsstyrelsen godkendte regnskaber for de seneste to år

 5. Forelæggelse af detailbudget for indeværende år og prognoser for de følgende to år

 6. Fastsættelse af principper for beregning af kontingentstørrelse for følgende to år

 7. Eventuelt indkomne forslag

 8. Valg af landsformand

 9. Valg af to kritiske revisorer og godkendelse af valg af revisionsfirma for de følgende to år.

 10. Præsentation af landsstyrelsesmedlemmer

 11. Eventuelt

§ 5.5 Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel.

§ 5.6 Medlemsforslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.7 Forslag til kandidater til formandsposten skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.8 Medlemsforslag vedrørende ændringer af DOFs vedtægter til behandling på en ordinær generalforsamling skal være landsorganisationens sekretariat i hænde senest den 31. december.

§ 5.9 Forslag til ændring af DOFs vedtægter udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 5.10 Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemsskolerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sammen med den endelige dagsorden fremsendes

- de to seneste reviderede og godkendte regnskaber med revisionsprotokollater

- landsstyrelsens skriftlige beretning

- kandidatliste til valg af landsformand

§ 5.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 % af medlemsskolerne eller én mindre end halvdelen af landsstyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, eller landsstyrelsen beslutter det.

§ 5.12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

§ 5.13 Hver medlemsskole har én stemme. Hver medlemsskole kan deltage i generalforsamlinger og regionskredsårsmøder med et vilkårligt antal personer.

Ved afstemninger kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeret, valgbarhed og ydelser fra landsorganisationen.

Mister et landsstyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af landsstyrelsen og erstattes af den valgte suppleant.

§ 5.14 Revisionsfirmaet kan deltage i generalforsamlingen.

VI. Landsstyrelsen

§ 6.1 Landsstyrelsen består af landsformanden samt de til enhver tid valgte repræsentanter for regionskredsene. Generalforsamlingen vælger landsformanden for to år.

§ 6.2 Landsstyrelsen konstituerer sig med en næstformand og forretningsudvalg.

§ 6.3 Landsstyrelsesmøder indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.

Landsstyrelsen skal indkaldes, når mindst fem landsstyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 6.4 Landsstyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af landsstyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 6.5 Beslutning træffes af de mødte landsstyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 6.6 Der tages referat af landsstyrelsens møder. Referatet er tilgængeligt for medlemsskolerne senest fire uger efter mødets afholdelse.

§ 6.7 Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.8 Landsstyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets leder.

§ 6.9 Et landsstyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt dette medlem kan have særinteresser i sagen.

§ 6.10 Har et landsstyrelsesmedlem forfald, indtræder den valgte suppleant i landsstyrelsen.

VII. Regionskredse

§ 7.1 Medlemsskolerne i en region danner én regionskredskreds (jf. regionskredsregler i afsnit X).

§ 7.2 Til landsstyrelsen vælger hver regionskreds ét medlem samt ét medlem pr. påbegyndt 30 skoler i regionen. Valgperioden er to år.

Derudover vælges hvert år en første og en anden suppleant til landsstyrelsen.

Ved forfald af et landsstyrelsesmedlem i forbindelse med et landsstyrelsesmøde indtræder regionskredsens første suppleant til landsstyrelsen. Ved yderligere forfald indtræder anden suppleanten.

§ 7.3 Valgbar til landsstyrelsen er regionskredsbestyrelsesmedlemmer.

§ 7.4 DOF dækker regionskredsenes udgifter efter landsstyrelsens anvisning

VIII. Landsorganisationens sekretariat

§ 8.1 Landsorganisationens sekretariat varetager DOFs daglige funktioner.

§ 8.2 Sekretariatets leder fungerer som landsstyrelsens sekretær.

§ 8.3 Sekretariatets leder ansætter og afskediger sekretariatets personale.

IX. Økonomi og hæftelse

§ 9.1 DOFs regnskabsår er kalenderåret.

§ 9.2 DOFs regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor samt af to interne, kritiske revisorer.

§ 9.3 Generalforsamlingen fastsætter regler for beregning af kontingentstørrelsen for to år ad gangen.

Medlemskontingent forfalder til betaling inden udgangen af april måned.

§ 9.4 DOF hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid DOF tilhørende formue. Der påhviler ikke landsstyrelsesmedlemmer personlig hæftelse.

§ 9.5 DOF forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden i forening med et landsstyrelsesmedlem.

Der kan meddeles prokura.

Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes DOF af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden og to andre landsstyrelsesmedlemmer.

X. Regionskredsregler

Navn

§ 10.1.1 Regionskredsen benævnes:

"DOF - Regionskreds (Herefter: regionens navn)”

Formål

§ 10.2.1 Regionskredsen har til formål gennem medlemsmøder at styrke DOFs interne demokrati og at tage initiativ til kurser og virksomhed, som måtte have medlemmernes interesse.

Regionskredsen kan repræsentere Dansk Oplysnings Forbund efter aftale med landsorganisationen.

I øvrigt virker regionskredsen for en øget medlemstilslutning.

§ 10.2.2 Regionskredsen holder DOF orienteret om sit arbejde ved fremsendelse af dagsordener og referater fra alle møder.

Medlemmer

§ 10.3.1 Regionskredsens medlemmer udgøres af de etablerede medlemsskoler i regionen.

§ 10.3.2 DOFs formand/sekretariatets leder eller en stedfortræder for disse kan deltage i regionskredsens møder med forudgående tilmelding.

Regionskredsårsmødet

§ 10.4.1 Regionskredsen afholder årsmøde hvert år inden udgangen af april måned.

§ 10.4.2 Regionskredsårsmødet vælger regionskredsformanden.

Valget gælder for to år.

§ 10.4.3 Regionskredsårsmødet vælger de øvrige medlemmer af regionskredsbestyrelsen.

Valget gælder for to år, således at formand og halvdelen af regionskredsbestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år og halvdelen af regionskredsbestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år.

§ 10.4.4 Regionskredsårsmødet vælger i ulige år regionskredsens repræsentanter til DOFs landsstyrelse blandt regionskredsbestyrelsens medlemmer.

Regionskredsformanden er automatisk én af regionskredsbestyrelsens repræsentanter til landsstyrelsen.

Valget gælder for to år.

§ 10.4.5 Regionskredsårsmødet vælger hvert år en første og en anden suppleant for regionskredsbestyrelsesmedlemmerne.

Derudover vælger regionskredsårsmødet hvert år blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne en første og anden suppleant for regionskredskredsens repræsentanter i DOFs landsstyrelse.

§ 10.4.6 Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Regionskredsbestyrelsens beretning

4. Økonomi

5. Indkomne forslag

6. Valg af regionskredsformand = landsstyrelsesmedlem

7. Valg af øvrige landsstyrelsesmedlemmer = regionskredsbestyrelsesmedlemmer

8. Valg af eventuelt øvrige regionskredsbestyrelsesmedlemmer

9. Valg af første og anden suppleant til landsstyrelsen blandt regionskredsbestyrelsesmedlemmerne

10. Valg af første og anden suppleant til regionskredsbestyrelsen

11. Eventuelt

§ 10.4.7 Der indkaldes skriftligt til regionskredsårsmøde med mindst fire ugers varsel.

Eventuelle forslag til regionskredsårsmødet skal være regionskredsformanden i hænde senest to uger før mødet. Eventuelle forslag udsendes senest otte dage før mødet.

§ 10.4.8 Indkaldelse til regionskredsårsmøde udsendes via landsorganisationens sekretariat til regionskredsens skoler.

§ 10.4.5 Ekstraordinært regionskredsårsmøde kan afholdes efter samme regler, når regionskredsbestyrelsen måtte ønske det.

Regionskredsbestyrelsen skal lade indkalde til ekstraordinært årsmøde, hvis mindst 25 % af regionskredsens medlemsskoler stiller krav herom.

§ 10.4.10 Hver medlemsskole har én stemme.

Hver medlemsskole kan normalt deltage i regionskredsårsmøder og andre møder med et vilkårligt antal ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Ved afstemning kan hver person kun repræsentere én medlemsskole.

Hver person kan kun opstille i én regionskreds.

Ingen medlemsskole kan have flertal i regionskredsbestyrelsen – hverken ved ordinære medlemmer eller ved inddragelse af suppleanter i bestyrelsesarbejdet.

Ved kontingentrestance til landsorganisationen bortfalder stemmeret og valgbarhed.

Regionskredsbestyrelsen

§ 10.5.1 Til regionskredsbestyrelsen, der består af mindst fem medlemmer, kan vælges skoleledere og/eller bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolerne, når disse ikke samtidig er leder eller har en tillidspost i et andet landsdækkende oplysningsforbund.

Mister et regionskredsbestyrelsesmedlem sin tilknytning til en medlemsskole i regionen som leder eller bestyrelsesmedlem, udtræder medlemmet af regionskredsbestyrelsen og erstattes af førstesuppleanten.

§ 10.5.2 Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og evt. sekretær.

§ 10.5.3 Regionskredsbestyrelsen afholder årligt mindst et medlemsmøde udover årsmødet. Der kan ikke udbetales diæter i forbindelse med regionskredsmøder.

Kurser og andre arrangementer kan ikke erstatte medlemsmøder.

§ 10.5.4 Regionskredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 10.5.5 Beslutning træffes af de mødte regionskredsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Økonomi

§ 10.6.1 Regionskredsens udgifter afholdes af DOF i overensstemmelse med det vedtagne budget.

XI. Vedtægtsændringer

§ 11.1 DOFs vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et ændringsforslag, som er optaget på dagsordenen.

XII. Ophørsbestemmelser

§ 12.1 DOF kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer for et forslag om ophør, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

§ 12.2 Ved ophør skal DOFs overskydende kapital tilfalde et alment folkeoplysende formål.

XIII. Ikrafttrædelse

§ 13.1 Vedtægterne træder i kraft den 7. maj 2011.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 23. oktober 2014