Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen arbejde omfatter som minimum ansvaret for økonomien, arbejdsgiverforpligtelser over for skolelederen samt at holde bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Repræsentation, folkeoplysningspolitisk arbejde og strategi er også opgaver, som typisk kan påhvile bestyrelsen. 

Nogle bestyrelser er desuden meget aktive i det daglige arbejde i aftenskolen, mens andre udelukkende tager sig af de overordnede beslutninger. Det kan være en god idé at være tydelig omkring hvilke arbejdsopgaver, der forventes af bestyrelsens medlemmer, når de vælges ind, og hvilke opgaver der er skolelederens ansvar. 

Bestyrelsesmøder

Omdrejningspunktet for bestyrelsens arbejde er bestyrelsesmøderne. Her orienteres, drøftes og vedtages alt relevant vedrørende aftenskolens virke. Der bør afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, for at bestyrelsen kan holde sig orienteret og træffe nødvendige beslutninger. 

Referat

Det er en god idé, at bestyrelsen træffer beslutninger i enighed. Beslutninger føres til referat. Hvis man som bestyrelsesmedlem er uenig i en væsentlig beslutning, kan man bede om at få sit mindretalssynspunkt ført til referat. 

Inhabilitet

Hvis et bestyrelsesmedlem har personlige interesser i et af emnerne på dagsordenen, kan man være inhabil og bør forlade bestyrelsesmødet under det pågældende punkt. Det bør noteres i referatet, at personen ikke deltog i behandling af punktet. 

Forretningsorden

Der kan med fordel udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Den kan f.eks. indeholde informationer om fordeling af ansvarsområder, regler for mødeafvikling herunder beslutningsdygtighed og afstemningsregler, samt andre praktiske forhold som gaveregulativ, kørselsgodtgørelse, kursustilskud mv.

Se forslag til indhold af en forretningsorden for bestyrelsen her.

Udvalg og arbejdsgrupper

Nogle bestyrelser nedsætter udvalg eller arbejdsgrupper, som har til opgave at løse definerede opgaver. Disse kan bestå af både bestyrelsesmedlemmer og andre udpegede ressourcepersoner. Udvalg og arbejdsgrupper vil altid referere til bestyrelsen og være ansvarlig over for bestyrelsen. I nogle foreninger kan der endvidere være konkrete praktiske opgaver, som bestyrelsen fordeler imellem sig.

Senest opdateret 22. juni 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent