Interne kurser

På baggrund af kursusønsker, behovsafklaringer, evalueringer og indstillinger fra regioner og/eller de af hovedbestyrelsen nedsatte fagudvalg koordinerer, tilrettelægger og afvikler DOF's sekretariat kurser, med skyldigt hensyn til det vedtagne budget for det aktuelle år.

Formålet med interne kurser i DOF er at bibringe medlemsskolernes ledere, undervisere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige ansatte inspiration og viden i forhold til den enkeltes funktion i den folkeoplysende virksomhed.

DOF's sekretariat etablerer et samarbejde med fagudvalg/udvalgssekretærerne og regioner/regionssekretærerne i idéfasen samt ved formidlingen og afviklingen af DOF's interne kurser. Medlemsskoler, leder- og bestyrelsesnetværk opfordres til at henvende sig til fagudvalg, regioner eller sekretariatet med ønsker om kurser for en bred kreds.

Offentliggørelse af kurser

For alle kurser udarbejdes et kursusopslag med beskrivelse af målgruppe, indhold og praktiske oplysninger, og kursustilbud formidles generelt via danskoplysning.dk, link på Undervisernet.dk og DOF's nyhedsbreve. Ligeledes kan DOF's sekretariat henvende sig direkte og via e-mail til tidligere deltagere på kurser i DOF.

Aflønning af instruktører

Udgifter til honorar, transport, og evt. ophold m.v. forhandles af sekretariatet med den enkelte instruktør. Aflønning finder som udgangspunkt sted i henhold til Finansministeriets lønoversigt om timelønnet undervisning Sats 1. Der kan ydes et forhøjet honorar, men dette vurderes ud fra indhold, antal deltagere og det samlede budget i øvrigt.

Der ydes kørselstilskud med udgangspunkt i statens takster – højeste sats. Det skal tilstræbes, at de samlede transportudgifter bliver billigst mulige. Kørsel i egen bil beregnes efter gældende sats.

Billetter til offentlige transportmidler og kvitteringer for broafgift refunderes efter bilag.

Kursusleder

Sekretariatet kan til hvert enkelt kursus træffe aftale med en kursusleder.

Materialer

Udgifter til kopier og lign. i begrænset omfang er omfattet af kursusprisen. Udgifter til særlige materialer som fx bøger, hæfter m.v. afholdes af kursisterne. Disse udgifter kan indregnes i den samlede kursuspris efter aftale.

Senest opdateret 23. maj 2023

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder