Støtte til udgifter forbundet med handicap

Efter Folkeoplysningslovens § 44 stk. 2 skal Kulturministeriet hvert år stille en pulje til rådighed til handicapbetingede udgifter, for at støtte personer med handicap i deltagelsen i de folkeopysende aktiviteter.

Gå direkte til Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside for vejledning og ansøgning

Puljens overordnede formål er at støtte personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

Puljen støtter udgifter inden for følgende områder:

 1. Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
 2. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
 3. Tolkebistand til hørehæmmede.

Hvem kan søge?

 • Folkeoplysende lokalforeninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kapitel 4.
 • Folkeoplysende foreninger der tilbyder aktiviteter inden for det frie frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kapitel 5.
 • En kommune eller en landsdækkende organisation kan ansøge om tilskud på en lokalforenings vegne. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke foreninger tilskuddet er til.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §44, stk 2. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.Puljen fordeles forholdsmæssigt mellem ansøgerne, derfor er man ikke garanteret fuld dækning.

Hvordan søger man?

Puljen søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID-signatur.

I skal anvende og udfylde alle felter i ansøgningsskemaet via Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af skemaet.

Et oplysningsskema skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysninger om ansøger.
 • Oplysninger om den forening eller de foreninger, som der søges et tilskud til. 
 • En angivelse af hvilke type folkeoplysende aktiviteter deltagelsen vedrører samt det forventede antal deltagere i ansøgningsåret.
 • En opgørelse over de forventede udgifter i ansøgningsåret for puljens tre tilskudsområder samt det forventede deltagerantal for hvert tilskudsområde. Der kan kun søges om tilskud til udgifter, som ikke er dækket af andre offentlig tilskud eller af anden medfinansiering.

Oplysningsskemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede i foreningen eller af en økonomiansvarlig i organisationen eller kommunen.

Vær opmærksom på, at hvis man har oprettet en ansøgning i portalen, men endnu ikke indsendt den, så skal du logge ind i Tilskudsportalen via portalens hovedside.

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Regnskabsaflæggelse

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte at tilskuddet er anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en godkendt revisor.

Regnskabet skal indeholde oplysninger om:

 1. Modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed i regnskabsåret.
 2. Udgifter til personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed i regnskabsåret.
 3. Andre offentlige tilskud eller andre indtægter i regnskabsåret som dækker udgifter til befordring, handicapkompenserende hjælpemidler eller tolkebistand i forbindelse med personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er blevet behandlet, vil svarbrevet blive sendt via tilskudsportalen og E-boks senest medio oktober 2022.

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger”. Når den er indsendt korrekt, har den status som ”indsendt”.

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen. 
 

Lovgrundlag

§ 44, stk. 2, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (LBK nr 1115 af 31/08/2018).

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent