Støtte til udgifter forbundet med deltagers handicap

Efter Folkeoplysningslovens § 44 stk. 2 skal Kulturministeriet hvert år stille en pulje til rådighed til handicapbetingede udgifter, for at støtte personer med handicap i deltagelsen i de folkeoplysende aktiviteter.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen, hvis overordnede formål er at støtte personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 4 (aftenskole) eller kapitel 5 (frivillige foreninger).

Tilskuddet adskiller sig fra de kommunale tilskud ved ikke at skulle med i det årlige tilskudsregnskab. Der aflægges særskilt regnskab for midlerne direkte til Slots- og Kulturstyrelsen.

Alle DOF's medlemsskoler kan søge direkte i puljen, men DOF ansøger også puljen som landsforbund, derfor er det muligt for medlemsskolerne at søge om mindre beløb hos os. Ansøgningstidspunktet annonceres i DOF's nyhedsbreve.

Hvad kan man søge penge til?

Puljen støtter udgifter inden for følgende områder:

  1. Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
  2. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
  3. Tolkebistand til hørehæmmede.

Alle DOF's aftenskoler kan søge puljen, hvis de har haft  eller forventer at få ovenstående udgifter.

Sådan vurderes ansøgninger

Ansøgningerne behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §44, stk. 2. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter og fordeles forholdsmæssigt mellem ansøgerne, derfor er man ikke garanteret fuld dækning.

Hvordan søger man?

Puljen søges ved at udfylde et ansøgningsskema på Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal. Der skrives under med NemID-signatur.

Der skal samtidig udfyldes et oplysningsskema om foreningen, aktiviteten og de forventede udgifter. Der kan kun søges om tilskud til udgifter, som ikke er dækket af andre offentlig tilskud eller af anden medfinansiering.

Oplysningsskemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede i foreningen eller af en økonomiansvarlig i organisationen.

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til skolens CVR-nummer.

Regnskabsaflæggelse

Aftenskolen skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Hvornår får man svar?

Når alle ansøgninger er blevet behandlet, vil svarbrevet blive sendt via tilskudsportalen og E-boks.

Når man har indsendt ansøgning, får man en skærmkvittering, som kan downloades, man modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se  din ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger”. Når den er indsendt korrekt, har den status som ”indsendt”.

Lovgrundlag

§ 44, stk. 2, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (LBK nr 1115 af 31/08/2018).

Senest opdateret 18. september 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent