Ansættelse af leder

Folkeoplysningsloven siger, at der skal ansættes en leder, eventuelt flere, men skolen afgør selv nærmere udformning og omfang af opgaverne.

Lederens ansættelsesforhold er afhængig af:

  • bestyrelsens beslutning
  • lønbekendtgørelsens regler

Bestyrelsen kan beslutte

  • at ansætte mere end én leder
  • hvor mange timer lederen skal aflønnes for
  • hvilken lønindplacering lederen skal have inden for lønbekendtgørelsens rammer, herunder om en del af lønnen skal anvendes til en pensionsordning. Dette gælder, hvis lederen ansættes mere end 8 timer pr. uge. Hvis det er under 8 timer pr. uge, aflønnes efter satsen for timelønnet leder.
  • opsigelsesvarsler
  • om lederen skal ansættes i en tidsgrænset stilling eller uden tidsbegrænsning
  • at ansætte en frivillig leder uden løn

Lønbekendtgørelsens regler

Det er en tilskudsbetingelse, at der udbetales løn i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

Tilskuddet til ledelse afhænger af den udbetalte lønsum til lærere, dog maks. 13% af den udbetalte lærerløn. Er tilskuddet mindre end 13% af lærerlønnen i det pågældende tilskudsår, kan der højst medregnes det aktuelle lederhonorar. Resten af bevillingen kan så bruges til undervisning.

En timelønnet leder (under 8 timer pr. uge) aflønnes med den takst, der fastsættes i lønbekendtgørelsen. Lønnen udbetales månedsvis bagud, dog således, at der ikke udbetales løn i ferien, hvor lederen må bruge sine optjente feriepenge (se eksemplet til sidst).

Lederen skal ansættes som deltids- eller fuldtidsbeskæftiget (1.924 timer), hvis den pågældende har mere end 700 arbejdstimer i et kalenderår eller mere end 8 timer ugentligt over en længere periode.

Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere skal aflønnes med en løn svarende til minimum skalatrin S 36 og maksimum S 48 med tillæg på 29.500 kr. (niveau 1. oktober 1997). En deltidsbeskæftiget leder aflønnes forholdsmæssigt efter ovenstående (fx 20/37 af skalatrin S 42, hvis lederen har 20 timer pr. uge).

Ansættelsesbrev

Ledere skal have ansættelsesbrev jf. reglerne under ansættelsesbevisloven. Vi tilråder dog, at der altid udfærdiges et ansættelsesbrev.

Sygdom

Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere, der er beskæftiget gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen, er omfattet af bestemmelserne i Funktionærlovens §§ 5, 6 og 7, der omhandler sygedom, barsel og militærtjeneste.

Timelønnede ledere modtager sygedagpenge, hvis bekæftigelseskravet er opfyldt.

Ferie

Ledere er omfattet af ferielovens regler. Timelønnede ledere skal have en feriegodtgørelse på 12,5%. Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere skal have ferie med løn samt 1,5% ferietillæg én gang årligt.

Opsigelse i ansættelsesperioden

Opsigelsesvarsler fremgår ikke af lønbekendtgørelsen. Skolen skal derfor i ansættelsesbeviset anføre opsigelsesvarsel fra såvel skolen som fra lederen.

Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsesforholdet uden særligt varsel ved den aftalte periodes udløb. Der indsættes et opsigelsesvarsel ved opsigelse i ansættelsesperioden.

Ansvarsområde

Bestyrelsen og lederen bør aftale, hvilket ansvar og hvilke rettigheder lederen har. Det vil således normalt være bestyrelsen, der i henhold til vedtægterne har tegningsret for foreningen, mens lederen får fuldmagt af bestyrelsen til at foretage de daglige økonomiske beslutninger inden for det aftalte budget.

Derudover kan det være hensigtsmæssigt at beskrive, hvilke funktioner lederen har i forhold til indkaldelse til generalforsamling, orientering af medlemmer, indkaldelse til og referat af bestyrelsesmøder o.lign. Eksempelvis kan det være bestyrelsen selv, der laver indkaldelse og referat af bestyrelsesmøder.

Eksempel på aflønning af timelønnet leder

En skole har for næste kalenderår budgetteret med at lave undervisning på i alt 1.830 lektioner. Skolen har kun har råd til at aflønne lederen med den tilskudsberettigede andel af lønnen.  Derfor omregnes undervisningslektionerne med 17,965% . Herved fås antal tilskudsberettigede arbejdstimer til ledelse.

1.830 x 17,965% = 328,76 arbejdstimer.  I lederens ansættelsesbrev skrives:

Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitlig 7 timer pr. uge, fordelt over 11 måneder, da skolen har ferielukket i juli måned.

I dette eksempel er timetallet pr. uge fremkommet ved at sige 328,76 arbejdstimer divideret med 47 uger (52 uger årligt minus 5 ugers ferie). Lønnen udbetales bagud hver måned med  30 timer pr. måned (7 x 47 uger divideret med 11 måneder).  I juli måned udbetales der ikke løn. Her bruger lederen sine optjente feriepenge.

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Jytte

Jytte Andersen

Konsulent