Revision

Revisionsform 

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet kan revideres af en foreningsvalgt revisor eller om regnskabet skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revison, f.eks. ved tilskudsbeløb af en vis størrelse. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision. I sidstnævnte tilfælde er revisionen gratis for foreningen.

Revisors habilitet

Revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelsen og skal være fuldstændig uafhængig. Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen eller bestyrelsen eller stå i et afhængighedsforhold til ledelsen eller bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner. Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen/skolen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde.

Ansvar for økonomien 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og for hvordan tilskudsmidlerne forvaltes. Bestyrelsen skal sørge for, at der føres regnskab og for formueforvaltning. Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive regnskabet.

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Generelle regler for revision 

Revisionen skal efterprøve, om tilskudsregnskabet er rigtigt og om dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses at være af betydning for at kunne bedømme regnskabet og tilskudsudløsende faktorer. Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for at kunne udføre sit hverv.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

  • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
  • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
  • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lønbekendtgørelsen og
  • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningslovens kapitel 4.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med kommunens regler og at reglerne i folkeoplysningslov og -bekendtgørelse er overholdt. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

Eksempler på forhold, som kan give anledning til forbehold i påtegningen:

  • regnskabet indeholder ikke de krævede oplysninger
  • regnskabet er behæftet med fejl og mangler
  • regnskabet er ikke aflagt i overensstemmelse med lovgivningen eller tilskudskommunens regler.

Tjekliste for revision

Forslag til revisionspåtegning

Senest opdateret 8. september 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent