Revision

Revisionsform

Det anbefales, at tage bestik af hvilken revision aftenskolen reelt har behov for. Hvis der ikke er kommunalt  krav om særlig revision, kan man med fordel benytte folkevalgte revisorer.  

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v. og kommunalbestyrelsen kan beslutte, at regnskabet skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revison, når tilskudsbeløbet er af en vis størrelse, typisk over 500.000 kr. (Tjek det i kommunens tilskudsordning).

Registreret eller statsautoriseret revision kan være omkostningstungt, særligt hvis revisorerne ikke har erfaring med aftenskoleregnskaber eller bliver bedt om at løse andre opgaver ud over selve revisionen. Folkevalgt revision er som udgangspunkt frivilligt og ulønnet arbejde. Afhængigt af omfanget kan bestyrelsen dog beslutte, at det er lønnet. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision. Hvis dette er tilfældet er revisionen gratis for foreningen. 

Revisors habilitet

Revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelsen og skal være fuldstændig uafhængig. Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen eller bestyrelsen eller stå i et afhængighedsforhold til ledelsen eller bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner. Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen/skolen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde.

Ansvar for økonomien 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og for hvordan tilskudsmidlerne forvaltes. Bestyrelsen skal sørge for, at der føres regnskab og for formueforvaltning. Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive regnskabet.

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Generelle regler for revision 

Revisionen skal efterprøve, om tilskudsregnskabet er rigtigt og om dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses at være af betydning for at kunne bedømme regnskabet og tilskudsudløsende faktorer. Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for at kunne udføre sit hverv.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

  • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
  • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
  • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lønbekendtgørelsen og
  • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter folkeoplysningslovens kapitel 4.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med kommunens regler og at reglerne i folkeoplysningslov og -bekendtgørelse er overholdt. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.

Eksempler på forhold, som kan give anledning til forbehold i påtegningen:

  • regnskabet indeholder ikke de krævede oplysninger
  • regnskabet er behæftet med fejl og mangler
  • regnskabet er ikke aflagt i overensstemmelse med lovgivningen eller tilskudskommunens regler.

Tjekliste for revision

Forslag til revisionspåtegning

Senest opdateret 4. december 2023

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent