Funktionærloven- uddrag

Som udgangspunkt er hverken ledere eller undervisere omfattet af funktionærloven jf. funktionærlovens §1.

I bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved folkeoplysningsloven omtales dog følgende forhold, hvor lederen er omfattet af visse bestemmelser i funktionærloven:

Sygdom, graviditet, barsel, militærtjeneste

§ 5. Fuldtidsbeskæftigede ledere og deltidsbeskæftigede ledere, der er beskæftiget gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen, er omfattet af bestemmelserne i Funktionærlovens §§ 5, 6 og 7.

Opsigelse af ledere ansat uden tidsbegrænsning

§ 7. stk. 2. I den enkelte leders ansættelsesbrev skal der indføjes en bestemmelse om opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslerne kan ikke overstige funktionærlovens opsigelsesvarsler.Funktionærloven

Funktionærloven

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
LBK nr. 691 af 20/08/2002

Ordlyden til de ovenfor omtalte paragraffer er følgende:

Uddrag vedr. hvilke personer, der er omfattet af funktionærloven
§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:
1. Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
2. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
3. Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
4. Personer, hvis arbejde overvejende er af den under 1) og 2) angivne art.

Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.

Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd - eller aspiranter til tjenestemandsstillinger - under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærlingeforhold omfattede lærlinge. Bestemmelserne i §§ 10-14 gælder dog for de af sømandsloven omfattede funktionærer.

Find Funktionærloven her

Senest opdateret 23. juni 2022

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent