Lokaler

Offentlige lokaler

Det er et grundprincip i Folkeoplysningsloven, at kommunen skal stille egnede ledige lokaler vederlagsfrit til rådighed for aftenskolernes undervisning. Der kan dog opkræves et gebyr (se nedenfor). Dette gælder alle offentlige lokaler, som er beliggende i kommunen, uanset om de er kommunale, regionale eller statslige. Kommunen har også pligt til at afholde udgifter til el, vand, varme og rengøring af de anviste lokaler. Lokaler stilles til rådighed med inventar, undervisningsmateriel og birum.

Et egnet lokale betyder, at aftenskolen kan gennemføre sin undervisning på et rimeligt fagligt niveau og lokalet skal være beliggende på steder og være ledigt på tidspunkter, der er rimelige i forhold til målgruppen.

Aftenskolerne kan ønske bestemte lokaler i bestemte tidsrum, men har ikke krav på det. Dog kan aftenskolerne forvente en vis stabilitet i lokalefordelingen fra år til år af hensyn til skemalægning og lærernes arbejdstid. Denne form for hævd ophører, hvis lokalerne ikke udnyttes som aftalt.

Ved aflysning skal kommunen varsle det i så god tid som muligt, så aftenskolen kan planlægge alternative løsninger. Hvis der sker aflysninger med mindre end en uges varsel er aftenskolen forpligtet til både at udbetale løn til læreren og til at kompensere deltagerne for den manglende undervisning.

Lokaletildeling er en kommunal opgave, men det bør foregå i dialog med aftenskolerne og det øvrige foreningsliv.

Private lokaler

Hvis der ikke kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed, skal kommunen yde tilskud til private lokaler.

  • For almindelige lokaler er tilskuddet på 75% af udgiften. Dog kan der fastsættes et loft for den tilskudsberettigede udgift.
  • For faglokaler skal der ydes et tilskud fastsat efter kommunens egne regler. Det er således op til kommunalbestyrelsen at beslutte størrelsen af lokaletilskuddet til faglokaler.

Nogle aftenskoler kan have lokalebehov, som rækker ud over det, der kan rummes i offentlige lokaler. Det kan være et behov for at samle alle aktiviteter på samme lokation med et godt fagligt miljø og fokus på fællesskab eller at have faglokaler af en rimelig standard som modsvarer fagligheden i undervisningen. Det kan også være et behov for at kunne undervise i dagtimerne eller at lokalerne skal være egnede for særlige målgrupper.

Hvis der kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed og aftenskolen selv vælger at anvende private lokaler, bortfalder kommunens pligt til – men ikke mulighed for – at yde lokaletilskud.

Lokaletilskud er et område, hvor der er meget stor forskel fra kommune til kommune, og visse steder presser det aftenskolerne til meget høje deltagerpriser, fordi de har store udgifter primært til faglokaler. Det bør være i kommunens interesse, at der er aftenskoleaktiviteter tilgængelige for alle borgere, og tilskud til private lokaler kan være medvirkende hertil.

Gebyrer

Kommunen kan opkræve et gebyr for brug af de offentlige lokaler. Formålet med gebyret er at udjævne dele af lokaleudgifterne imellem aftenskolerne i kommunen. Forudsætning for en gebyrordning er, at kommunen udbetaler frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne i private lokaler. Hele indtægten fra gebyrer fra aftenskoler i offentlige lokaler skal fordeles til aftenskoler i private lokaler.

 

Senest opdateret 8. december 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent