Eksterne kurser

Med "eksternt kursus" er der mulighed for, at ledere, skolebestyrelsesformænd, skolebestyrelsesmedlemmer, undervisere og administrativt personale kan få tilskud til kurser, der afholdes uden for landsorganisationens regi.

Hovedbestyrelsen afsætter en tilskudspulje for regnskabsåret. Hvis denne bliver brugt op i løbet af året, kan puljen forøges efter beslutning i LS.

Der kan udelukkende bevilges tilskud til det samlede kursusgebyr, hvorfor der ikke ydes tilskud til materialer og befordring.

Ansøgning

Ved ansøgning om tilskud benyttes ansøgningsskema nederst her på siden. Kopi af kursusopslag fra den eksterne kursusudbyder vedlægges ansøgningen.

Det er en forudsætning for tilskud:

  1. At det ansøgte kursus har relevans til folkeoplysnings-, specialundervisnings-, daghøjskole- eller indvandrerområdet.
  2. At det ansøgte kursus for ledere og undervisere er efteruddannelse i forhold til ansøgers eget arbejdsområde og fag.
  3. At det ansøgte kursus for skolebestyrelsesformænd og –medlemmer samt administrativt personale har relevans i forhold til ansøgers funktion i skolen.
  4. At det ikke anses for muligt at henvise ansøgeren til et identisk kursus i DOF's regi.
  5. At ansøgning foretages på det af landsorganisationen udarbejdede ansøgningsskema, samt at alle punkter på ansøgningsskemaet er udfyldt
  6. At der afregnes senest en måned efter kursets afvikling.
  7. At ansøgninger fra undervisere, bestyrelsesmedlemmer eller administrativt personale er attesteret af lederen. Ledere ansøger direkte.

Ansøgningen indsendes inden kursets afvikling. Bekræftelse eller afslag på ansøgning sendes til skolen. Der skal normalt påregnes 7 dages ekspeditionstid fra indsendelse af ansøgning til svar.

Hvis et ansøgt kursus aflyses, påhviler det ansøgeren - af budgetmæssige årsager - hurtigst muligt at give besked herom til DOF.

Udbetaling af tilskud

Kopi af dokumentation for betaling af kursusgebyr indsendes til DOF, inden udbetaling af tilskud kan finde sted. Tilskud udbetales udelukkende gennem den medlemsskole, ansøgeren er tilknyttet.

Tilskuddets størrelse

Der kan maksimalt ydes tilskud på op til 75% af det samlede kursusgebyr.

Undervisere, skolebestyrelsesformænd, skolebestyrelsesmedlemmer samt administrativt personale

Årligt kan der for den enkelte ansøger max bevilges kr. 4.000

Ledere

Årligt kan der for den enkelte leder max bevilges kr. 5.000

Sikkerhedskurser

Årligt kan der ud over ovenstående rådighedsbeløb bevilges max. kr. 3.000 i tilskud til én person pr. skole i tilskud til deltagelse på sikkerhedskursus.

Øvrige deltagere i sikkerhedskurser kan få tilskud jf. de ovenstående almindelige regler.

Senest opdateret 23. januar 2024

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig