Forslag til ansættelsesbrev for ledere, fuldtidsansat

Nedenstående er et udkast til et ansættelsesbrev, der indeholder de lovpligtige og nødvendige oplysninger.

Ansættelsesbrev

for fuldtidsbeskæftigede ledere ansat i henhold til bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning efter Folkeoplysningsloven.

[udskift det med kursiv]

[Skolens navn, adresse og telefonnr.] ansætter herved [lederens fulde navn, adresse, evt. cpr.nr. og tlf.nr.] som leder fra den [dato for ansættelsesforholdets begyndelse].

Arbejdstid

Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Arbejdssted

Arbejdssted er indtil videre [skolens kontoradresse]

Løn og ferie

Aflønning sker i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysning (folkeoplysningsloven).

Lønnen udgør på ansættelsestidspunktet kr. [Y] pr. måned svarende til en [X]/37 af skalatrin [Z] i Statens tjenestemandslønsystem.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Ferielovens regler er gældende for ansættelsesforholdet. Jf. lønbekendtgørelsen holder fuldtidsbeskæftigede ledere ferie med løn og er berettigede til et ferietillæg på 1,5% årligt.

Opsigelsesvarsler

Ansættelsen kan fra skolens side opsiges til udløbet af en kalendermåned med varsler svarende til funktionærlovens regler.

Fra lederens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

Andre væsentlige vilkår

[Anfør fx regler for aflønning for etablering af 10%-debat arrangementer, fleksible tilrettelæggelsesformer, rygepolitik.]


Dato og underskrifter

Den                                               Den

 

Skolens navn                             Medarbejderens navn

Senest opdateret 16. marts 2023

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent