Dagsordenspunkter til en generalforsamling

Punkter til dagsordenen til en generalforsamling fremgår af foreningens vedtægter. Typiske punker er

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Fremtidig virksomhed inkl. budget
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

 

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent