Forslag til revisionspåtegning for foreningsvalgte revisorer

”Vi har revideret tilskudsregnskabet for …  for regnskabsåret 1.1. til 31.12.20 ...

Foreningens ledelse har ansvaret for tilskudsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om tilskudsregnskabet.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af tilskudsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

 

Ingen forbehold 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i kommunens retningslinjer."

 

Senest opdateret 22. juni 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent