Tjekliste ved revision

En revision bør indeholde nedenstående samt kommunens specifikke krav til revision.

Er den valgte revisionsform korrekt?

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet kan revideres af en foreningsvalgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. (Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 19 stk. 3).

Overholdes de angivne formål?

For at få tilskud til de folkeoplysende aktiviteter skal disse tilrettelægges i overensstemmelse med formålet i folkeoplysningsloven (folkeoplysningsloven § 1 og § 7, stk. 1) og i foreningens vedtægter.

Er driften af foreningen almennyttig?

En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed og evt. overskud skal anvendes inden for lovens område (folkeoplysningsloven § 5 stk. 3)

Er emneafgrænsninger overholdt?

Undervisningen skal bygge på fællesskab (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 2, stk.2) Der kan ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning hvis

  1. formålet er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der må dog gerne oplyses eller skabes debat om disse emner (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 5 stk. 2)
  2. indholdet er spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teori og praksis (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 5 stk.3), med mindre kommunalbestyrelsen har vedtaget undtagelser herfra (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 5 stk. 4).

Overholder den udbetalte lærer- og lederløn reglerne?

For at kommunen kan yde tilskud jf. folkeoplysningslovens § 8 skal aflønning af lærere og ledere følge reglerne i lønbekendtgørelsen. Det betyder, at lønnen for undervisning inkl. forberedelse, pause mv. skal følge den fastsatte takst pr. lektion, og at ledere skal aflønnes inden for de fastlagte rammer for hhv. timelønnet leder eller deltids-/fuldtidsansat leder. Den tilskudsberettigede lederløn og den udbetalte lederløn er ikke nødvendigvis den samme. I tilskudsregnskabet kan medregnes den samlede sum af løn til undervisning + op til 13% heraf til lederløn.

Ved foredrag er det foreningen, som fastsætter foredragshonoraret, men der kan højst medregnes tilskud svarende til 6 x lektionssatsen for lærere samt lederhonorar svarende til 6 undervisningslektioner. Kommunen kan have fastsat andre regler for foredrag.

Ved fleksibelt tilrettelagt undervisning (max. 40 % af løntilskuddet) kan medregnes udgifter til underviserløn (uafhængigt af satserne i lønbekendtgørelsen), etablering af internetadgang ved fjernundervisning, lokaleudgifter, undervisningsmaterialer, annoncering og lederløn, dog max. 20% af de samlede udgifter. Kommunen kan have vedtaget et loft over udgifter pr. lektion til fleksibelt tilrettelagt undervisning.

Løn/foredragshonorar skal altid udbetales til et CPR-nummer for at være tilskudsberettiget.

Ferielovens bestemmelser og andre arbejdsmarkedsbestemte regler skal være overholdt

Er der udfyldt tro- og loveerklæringer?

Kommunen kan forlange, at foreningen indsamler tro- og loveerklæringer for deltagere, som er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete emne, og som derfor udløser et supplerende grundtilskud til foreningen.

Er der givet oplysning til kommunen om deltagerne, herunder om udenbys deltagere?

Deltagere, som ved kursusstart er bosiddende i en anden kommune end tilskudskommunen, skal oplyse fuldt CPR-nummer. Dette gælder dog ikke for foredrag. Alle deltagere skal oplyse navn, adresse samt fødselsdato og -år.

Debatskabende aktiviteter

Er der afholdt debatskabende aktiviteter inden for de gældende regler, herunder om der er lagt op til debat, som en væsentlig del af arrangementet, om det er annonceret og åbent for alle. Afholdte debatskabende aktiviteter skal følge reglerne og begrænsningerne i folkeoplysningsbekendtgørelsen § 7.

Bestyrelsens arbejde

Er der afholdt bestyrelsesmøder, hvorfra der foreligger referater? Er der afholdt generalforsamling, hvorfra der foreligger referat? Har samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrevet regnskabet?

Senest opdateret 23. juni 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent