Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen er valgt til at tage beslutninger på foreningens vegne imellem to generalforsamlinger og er ansvarlig over for generalforsamlingen, når der aflægges beretning og regnskab.

Økonomisk ansvar

Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen (Folkeoplysningsloven §5 stk. 2). Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for anvendelsen af det modtagne tilskud, for de anviste lokaler, for korrekt dokumentation og for at der føres regnskab for virksomhedens drift. Det er bestyrelsen, som underskriver tilskudsregnskabet (Folkeoplysningsloven §29 stk. 1).

Hvis foreningen har fået udbetalt for meget tilskud, skal det betales tilbage. Kun hvis kravet er opstået på grund af bestyrelsens uagtsomhed eller retsstridig handling, hæfter bestyrelsens medlemmer personligt (Folkeoplysningsloven §31 stk. 2). I alle andre tilfælde hæfter foreningen alene med sin formue. Denne regel gør dog, at det er vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem følger med i, hvad der foregår i foreningen ved at deltage i bestyrelsesmøderne og bruge sin sunde fornuft. Det betyder i praksis at:

 • Der udarbejdes et budget, som bestyrelsen godkender.
 • Bestyrelsen holder et passende antal bestyrelsesmøder, f.eks. 4 møder årligt. På disse møder behandles foreningens økonomi og tilskudsregnskab og bestyrelsesmedlemmerne kan stille spørgsmål til skolelederen, hvis der er noget man er i tvivl om.
 • Beslutninger fra bestyrelsesmøder føres til referat.
 • Får man kendskab til uregelmæssigheder, skal man reagere.

Ledelsesansvar

Bestyrelsens ansvar omfatter altid følgende fire områder:

 1. Skoleleder. Bestyrelsen ansætter skolelederen og er dermed arbejdsgiver. Bestyrelsen fastsætter omfang og indhold af skolelederens arbejde. 
 2. Økonomi. Bestyrelsen træffer beslutninger om skolens økonomi, herunder budget, budgetopfølgning og regnskab.
 3. Generalforsamling. Bestyrelsen har ansvar for, at der afholdes generalforsamling.  
 4. Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Antal og indhold kan variere, typisk mellem 4 og 8 møder årligt.

Bestyrelsen har ansvaret, men en del opgaver kan med fordel uddelegeres til skolelederen. Det anbefales at lave en god og klar opgavefordeling mellem bestyrelse og skoleleder.

Bestyrelsen skal sætte en ramme for skolelederens arbejde både i forhold til ansvarsområde, arbejdsopgaver og budget. Det er herefter skolelederens ansvar at drive aftenskolen inden for disse rammer. 

Bestyrelsen kan også påtage sig andre opgaver og ansvarsområder, for eksempel:

 • Lægge op til eller deltage i visionært og strategisk arbejde om skolens fremtidige virksomhed.
 • Praktiske opgaver i forbindelse med aftenskolens aktiviteter.
 • Deltage i arbejdsgrupper.
 • Repræsentere foreningen i eksterne sammenhænge, herunder møder og udvalg i DOF.

Bestyrelsen står altid til ansvar overfor generalforsamlingen. Er medlemmerne uenige i bestyrelsens forvaltning og beslutninger, kan de enten indkalde til en ekstraordinær generalforsamling (regler for dette skal være omtalt i vedtægterne), eller de kan stille mistillidsvotum til bestyrelsen på en ordinær generalforsamling. Desuden har det enkelte medlem mulighed for at foreslå kandidater til bestyrelsen. I alle disse tilfælde, er det afstemninger på generalforsamlingen, der afgør beslutningerne.

Senest opdateret 21. september 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent