Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det skal fremgå af foreningens vedtægter, hvornår og hvordan der indkaldes og afholdes generalforsamling.

På generalforsamlingen behandles foreningens regnskab, og bestyrelsen vælges. Mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, som har ansvaret for foreningens virksomhed med ansvar over for generalforsamlingen.

Formalia omkring generalforsamlingen skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder indkaldelsesfrister, hvordan medlemmerne skal adviseres, dagsorden, afstemningsregler mv.

Dirigenten styrer

Til generalforsamlingen skal der altid vælges en dirigent, som ikke må være en del af bestyrelsen. Formanden forestår ved generalforsamlingens start valget af dirigent. Det er dirigenten, som egenhændigt styrer generalforsamlingens forløb. Dog er det god skik, at bestyrelsen og dirigentkandidaten på forhånd har drøftet, hvad der skal foregå og hvordan. For eksempel at bestyrelsen har forslag til kandidater til eventuelle ledige bestyrelsesposter med videre.

Dirigentens opgave er:

 • At fastslå at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
 • At gennemføre generalforsamlingen i henhold til dagsordenens punkter.
 • At give ordet til de i bestyrelsen, som fremlægger de enkelte punkter f.eks. beretning og regnskab. Efter punktet skal dirigenten give mulighed for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne og gennemføre en afstemning, hvis det kræves ifølge vedtægterne. Dette vil typisk være i forbindelse med godkendelse af regnskab.
 • At sikre fremlæggelse, debat og afstemning om eventuelle forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer.
 • At gennemføre personvalg i henhold til vedtægterne. Hvis der ikke er angivet præcise afstemningsregler i vedtægterne, er det dirigenten, der beslutter, hvordan valgene gennemføres, herunder hvad der skal stå på en stemmeseddel for at den er gyldig. Der findes nogle demokratiske grundregler, som altid bør overholdes:
  - Hvis der er kampvalg eller hvis et medlem ønsker det, skal der altid ske skriftlig afstemning.
  - Der foretages altid en samlet afstemning med alle kandidater. Undtaget er dog hvis det er præciseret i vedtægterne at f.eks. formand vælges direkte på generalforsamlingen.
 • At give ordet frit under eventuelt. Dog kan der ikke besluttes noget under dette punkt.
 • At afslutte generalforsamlingen og give ordet tilbage til formanden.

Opstår der tvivlsspørgsmål undervejs i generalforsamlingen, kan dirigenten altid suspendere generalforsamlingen og derved få tid til at drøfte situationen med bestyrelsen eller andre.

Ved nyvalg overtager den nye bestyrelse først foreningsledelsen efter, at hele generalforsamlingen er afsluttet.

 

Senest opdateret 22. juni

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent