Andre forpligtelser

ATP

Der skal betales ATP-bidrag for alle ansatte, når:

 • de er fyldt 16 år
 • arbejder mindst 9 timer om ugen
 • arbejder mindst 18 timer i en 14-dages periode
 • arbejder mindst 39 timer pr. måned ( = 24,4 undervisningslektioner)

Der skal også betales ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, efter de er begynder at få udbetalt ATP.

Lønmodtageren betaler 1/3 af bidraget og aftenskolen betaler 2/3 af bidraget. Bidraget beregnes ved hver lønkørsel, som indberettes til e-indkomst. Herefter trækker ATP-huset selv oplysningerne fra e-indkomst og sender en faktura, som skolen betaler. Vær opmærksom på, at hvis DOF står for lønkørslen, så skal skolen ikke betale fakturaen. Den bliver betalt via OverførselsService.

Sygedagpenge

Alle aftenskoler (arbejdsgivere) er forpligtet til at udbetale sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge for de skemalagte timer i 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) fra første dags sygefravær. Denne forpligtigelse bortfalder dog, hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden.

Beskæftigelseskrav

Medarbejderen skal være beskæftiget i 8 uger inden sygefraværet og inden for disse have modtaget løn for 74 arbejdstimer (=46,25 undervisningslektioner). Der kan højst medregnes 7,4 arbejdstimer pr. dag.

Hvis lønmodtageren ikke har været ansat hos den nuværende arbejdsgiver i 8 uger med mindst 74 timers beskæftigelse, eller hvis lønmodtageren er nyansat, har arbejdsgiveren ikke pligt til at yde personen sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).
 
I stedet kan sygedagpenge udbetales fra kommunen, hvis det kan dokumenteres, at lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer.

Barselsdagpenge

Timelønnede lærere og ledere får ikke løn under sygdom, så hvis de går på barsel, får de ingenting. Dog kan de få sygedagpenge op til barselsperioden, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, selvom sygdommen skyldes graviditeten.

Deltids- & fuldtidsansatte ledere har ret til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel i 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Herefter skal der udbetales dagpenge fra kommunen.

Ved udbetaling af løn under barsel, kan der søges om refusion.

NemRefusion

Alle arbejdsgivere skal indberette sygefravær til kommunen via NemRefusion. Der er forskel på, hvornår sygefraværet skal indberettes afhængig af, om der udbetales løn under sygdom eller ej.

Hvis der udbetales løn/sygedagpenge under sygdom (beskæftigelseskravet er opfyldt)

Hvis arbejdsgiveren betaler løn til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejdernes sygefravær til kommunen senest fem uger efter første fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode.

Hvis arbejdsgiveren alene betaler sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal arbejdsgiveren indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest en uge efter, at arbejdsgiveren er stoppet med at udbetale sygedagpenge. Det gælder kun i de tilfælde, hvor fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden.

Hvis der ikke udbetales løn/sygedagpenge under sygdom (beskæftigelseskravet er ikke opfyldt)

Hvis arbejdsgiveren hverken betaler løn eller sygedagpenge til medarbejderen under sygdom, skal alt sygefravær indberettes, uanset hvor lang tid medarbejderen er syg. Det skal ses i lyset af, at medarbejderen skal søge om sygedagpenge fra kommunen for hele fraværsperioden. Arbejdsgiveren skal indberette medarbejderens sygefravær til kommunen senest 14 dage efter medarbejderens første fraværsdag.

G-dage (dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag)

G-dage er de første to ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen, også weekend, hvis der skulle have været undervisning der.

For at have ret til G-dage, skal medarbejderen være medlem af en A-kasse. Desuden skal medarbejderen inden for de sidste 4 uger have modtaget løn for 74 arbejdstimer (46,25 undervisningslektioner).

Fuld godtgørelse betales, hvis medarbejderen har haft mere end 4 arbejdstimer pr. dag. Halv godtgørelse betales, hvis medarbejderen har haft mindre end 4 arbejdstimer pr. dag.

Arbejdsgiver skal maksimalt betale G-dage 16 gange pr. ansat.

Undervisningslektion skal ganges med 1,6 for at få antal arbejdstimer.

Forpligtelsen bortfalder:

 • hvis medarbejderen ikke er ledig efter sidste arbejdsdag
 • medarbejderen selv siger op, med mindre opsigelsen skyldes fx manglende lønudbetaling
 • afskedigelsen væsentligst kan tilregnes medarbejderen.

Barsel.dk

Barsel.dk omfatte alle virksomheder på det private arbejdsmarked, med mindre virksomheden har indgået aftale med en anden godkendt barselsordning. Ordningen har til formål, at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov, og dermed fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd.

Barsel.dk betales kvartalsvis, og er beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, virksomheden har betalt for sine medarbejdere for det pågældende kvartal. Hver gang en virksomhed betaler et fuldt ATP-bidrag for et kvartal på 852,00 kr. skal virksomheden betale et kvartals bidrag til Barsel.dk på 237,50 kr.

Eksempel på beregning:
Indbetalt ATP-bidrag 2.556 kr. / 852 kr. = 3 fuldtidsansatte
Bidraget til Barsel.dk vil så være 3 x 237,50 kr. = 712,50 kr.

 AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Alle offentlige og private arbejdsgivere, der betaler ATP, er omfattet af reglerne om betaling til AUB.

AUB-bidrag betales kvartalsvis, og beregnes som nævnt under barsel.dk, dog er der her fradrag for første medarbejder samt for hver medarbejder nr. 50.

Finansieringsbidrag

Bidrag til finansieringsbidrag er som udgangspunkt obligatorisk for alle private arbejdsgivere. Offentlige arbejdsgivere skal ikke betale finansieringsbidrag.

Finansieringsbidraget dækker en del af statens udgifter til ATP-bidrag for personer, der ikke er i arbejde. Bidraget består af satser vedr. arbejdsløshed, VEU-godtgørelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sygdom og barsel samt Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Finansieringsbidrag betales kvartalsvis, og beregnes som nævnt under barsel.dk.

Det kvartalsvise bidrag består af:

 • bidrag til arbejdsløshed, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 29,50
 • bidrag til sygdom 25,50
 • bidrag til barsel 22,00
 • bidrag til ressourceforløbsydelse under jobafklaring 6,25
 • bidrag til LG       50,00
 • I ALT pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder    133,25

AFU-bidrag (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede)

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Når en udstationeret lønmodtager mangler at få udbetalt løn af en udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, hvis betingelserne for udbetalingen er opfyldt (se virk.dk/afu).

Alle offentlige og privat danske arbejdsgivere, der betaler ATP, skal betale bidrag til AFU.

Bidraget betales kvartalsvis, og beregnes som nævnt under barsel.dk.

AES-bidrag (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)

Formålet med dette bidrag er, at kunne udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme, og er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere.

AES tager sig af erhvervssygdomme, de private forsikringsselskaber tager sig af ulykker.

AES får automatisk oplysninger fra SKAT, så skolen bliver tilmeldt. Desuden indberetter skolen antal fuldtidsansatte til DOF ved den årlige indberetning, som sørger for forsikring.

 Betaling af bidrag

ATP-huset fremsender en samlet faktura på Barsel.dk, AUB-bidrag, Finansieringsbidrag og AES-bidrag. Skolen skal betale fakturaen, og herefter fremsende en kopi til DOF, hvorefter den andel, der udgør AES-bidraget bliver refunderet af DOF.

Senest opdateret 23. juni 2022

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent