Bestillingskurser

Én eller flere medlemsskoler i forening kan fremsende ansøgning om tilskud til sekretariatet i forbindelse med et specielt tilrettelagt kursus for en evt. særlig afgrænset deltagerkreds (fx skolens undervisere, ledelse, bestyrelse m.fl.). DOF's sekretariat bistår gerne ved planlægningen af kurset.

Aflønning af instruktører

Udgifter til honorar, transport og evt. ophold m.v. skal forelægges DOF, inden der kan gives tilsagn til instruktørerne. Aflønning finder som udgangspunkt sted i henhold til Finansministeriets lønoversigt om timelønnet undervisningsats 1. Der kan ydes et forhøjet honorar, men dette vurderes ud fra indhold, antal deltagere og det samlede budget i øvrigt, hvilket skal godkendes af DOF.

Transport af instruktører

Der ydes kørselstilskud med udgangspunkt i statens takster – højeste sats. Det skal tilstræbes, at de samlede transportudgifter bliver billigst mulige. Billet til offentlige transportmidler og kvitteringer for broafgift m.v. refunderes efter bilag. Kørsel i egen bil beregnes efter gældende sats.

Forplejning

Der kan max. budgetteres med kr. 50 pr. deltager for morgenmad/kaffe, kr. 100 for frokost inkl. frugt m.v. og kr. 150 for aftensmad - alt inkl.

Internat

Kurser kan kun tilrettelægges som internatkurser, såfremt der foreligger en faglig og/ eller pædagogisk begrundelse for denne tilrettelæggelsesform. Denne begrundelse skal fremgå af ansøgningen.

Skolens kursuspris

Skolen betaler 25 % af de samlede udgifter.

Retningslinjer for bestillingskursus

 1. Kontakt sekretariatet om vejledning vedrørende bestillingskurser
 2. Ansøgningskema (nederst på denne side) fremsendes til DOF i god tid og senest en måned inden kursets afholdelse. Vedlæg gerne bilag med supplerende op lysninger, såfremt der ikke er plads nok på skemaet.
 3. Honorar til instruktør aftales og udbetales altid af DOF, der også udfærdiger kontrakt.
 4. Skolen stiller selv kursusleder til rådighed.
 5. Afholdes kurset på skolen, ydes der ikke betaling for leje af lokale.
 6. Forplejning: Skolen kan vælge selv at stå for forplejningen. Hvis skolen ønsker at forplejningen indgår i de samlede kursusudgifter, budgetteres med ovenfor nævnte budgetbeløb under "Forplejning".
 7. Når ansøgningen er modtaget, og aftaler om honorar og øvrige udgifter er faldet på plads, beregnes der en samlet pris, som skolen/skolerne betaler som deltagerbetaling. Herefter fremsendes det samlede tilbud til skolen til godkendelse.
 8. Eventuelt undervisningsmateriale der skal fotokopieres samt deltagerliste skal være DOF i hænde senest 14 dage før kursusstart.
 9. Herefter returnerer DOF kursusmapper med deltagerliste, bordnavneskilte, notatpapir, kuglepenne og evt. fotokopier af ønsket undervisningsmateriale senest 3 hverdage inden kursusstart.
 10. Når kurset er afsluttet, udbetaler DOF løn til instruktør i henhold til kontrakt.
 11. Skolen indsender kopi af regninger for evt. forplejning mv. senest 2 uger efter kursets afslutning.
 12. DOF udarbejder og fremsender en slutopkrævning til skolen over skolens medbetaling. Eventuelle udlæg modregnes.

Senest opdateret 3. januar 2024

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder