Tilskudsmodel

Ud over de fastsatte krav i folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte egne regler og rammer for eksempel vedrørende

 • tilskudsfordeling
 • tilskudsbrøker
 • særligt tilrettelagt undervisning 
 • debatskabende aktiviteter
 • lokaler
 • udviklingspulje
 • nye aftenskoler
 • afgrænsninger
 • frister
 • udbetalinger
 • regnskab og revision
 • afrapportering og dokumentation

Fordeling af tilskudsmidler

Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde med oplysningsforbundene udarbejdet og anbefaler en tilskudsfordelingsmodel for løntilskud, som bygger på princippet om det maksimale løntilskud.

Princippet går ud på, at man fordeler det kommende års tilskudsramme, som er afsat i kommunalbestyrelsens budget, mellem alle aftenskoler i kommunen i forhold til den aktivitet, den enkelte aftenskole har haft inden for de forskellige tilrettelæggelsesformer i det seneste hele regnskabsår.

Fordelen ved denne model er, at tilskudsfordelingen er objektiv og stabil, så aftenskolerne kan planlægge deres aktiviteter. Ulempen er, at det tager tid for nye skoler og for skoler i udvikling at få en større andel af tilskudsrammen. Dette kan dog løses ved at der hvert år afsættes en udviklingspulje. 

Se KL's notat fra 2002 med anbefaling af tilskudsfordelingsprincip her.

En tilskudsmodel kan også bygge på aftenskolernes budgetter. Fordelen ved denne model er, at den hurtigt justerer aktivitetsændringer hos den enkelte aftenskole. Ulempen er, at modellen er uforudsigelig og kan skabe store og problematiske udsving i tilskudsfordelingen fra år til år og mellem de enkelte aftenskoler.

Tilskudsbrøker

Der kan maksimalt ydes tilskud med 1/3 af til almen undervisning og 8/9 til særligt tilrettelagt undervisning for mennesker med et handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne.

Tilskud til undervisning på små hold med instrumentalundervisning og til hold i tyndt befolkede områder og ø-samfund fastsættes af kommunen.

Særligt tilrettelagt undervisning

Det kan være en god idé at have ekstra opmærksomhed på området med særligt tilrettelagt undervisning, så det forhøjede tilskud bliver anvendt efter hensigten til deltagere med et handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne, for at give disse mennesker mulighed for at deltage på lige fod med alle andre i de folkeoplysende aktiviteter. For eksempel ved at have et loft på holdstørrelse og ved at fremme inklusion på blandede hold.

Se etiknotat om særligt tilrettelagt undervisning udarbejdet af de 5 oplysningsforbund.

Lokaler

Der skal ydes tilskud til lokaler, hvis ikke der kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed. Er der tale om faglokaler er der ikke angivet nærmere regler i folkeoplysningsloven, og derfor er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte størrelsen for lokaletilskuddet. Dette er et område, hvor der er meget stor forskel fra kommune til kommune, og visse steder presser det aftenskolerne til meget høje deltagerpriser, fordi de har store udgifter til lokaler.

Opkræver kommunen et gebyr for brug af offentlige lokaler, skal den samlede indtægt herfra gå til lokaletilskud til andre aftenskoler. Læs mere om lokaler her. 

Senest opdateret 1. december 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent