Hovedbestyrelsen er ved at komme i julestemning!

Skrevet af:

Torben Stenstrup, Landsformand

Udgivet 5. december 2023

Landsformanden fortæller om seneste møde i hovedbestyrelsen, der blev afholdt i Middelfart den 4. december.

Med snedækket landskab og udsigt til Lillebæltsbroen har hovedbestyrelsen holdt årets sidste møde med en godt pakket dagsorden.

Projekter sammen med skolerne

Hovedbestyrelsen fik en god og grundig drøftelse af mulighederne for at udvikle og beskrive udviklingsprojekter, som efterfølgende kan blive til projektbeskrivelser og forhåbentligt tiltrække ekstern finansiering fra nationale fonde og offentlige puljer.

Vi ønsker at favne en stribe af gode udviklingsprojekter, som understøttes med projektlederkræfter i sekretariatet og bygger på for eksempel 8-10 medlemsskolers aktive medvirken. Dermed kan vi både udvikle aftenskolerne lokalt med ny værdiskabelse og samtidigt på landsplan udvikle nye arbejdsmetoder, løfte en landsdækkende kommunikationsindsats og inspirere til nye veje for aftenskolebevægelsen.

Vi forestiller os mange forskellige typer af projekter, som bygger på nogle af medlemsskolernes eksisterende styrker. Det kan for eksempel handle om nye bud på aftenskolernes rolle i danskernes grønne omstilling i hverdagen, minikurser for unges livsmestring eller styrkelse af arbejdstrivsel blandt skoleledere.

Vi begynder at opbygge et ”katalog” over projekttemaer, relevante fonde/puljer og interesserede medlemsskoler/samarbejdspartnere. Så ser vi, om det i løbet af 2024 kan lykkes at opnå ekstern finansiering til et par projekter og dermed give mulighed for at realisere en række spændende projektideer i et tæt samarbejde med engagerede medlemsskoler.

Kom til medlemsmøder

Hovedbestyrelsen drøftede også den igangværende strategiproces og beskrev ønsker til de kommende begivenheder, hvor vi kan inddrage nøglepersoner og medlemsskoler i arbejdet. Det er for eksempel ved landsrådets møde den 5. april, ved de fem regioners årsmøder i uge 17 og 18 samt ved landsmødet den 25. maj på Hotel Munkebjerg ved Vejle.

Vi vil gerne inddrage så mange medlemsskoler som muligt i strategiprocessen, og vi vil derfor lægge os gevaldigt i selen for at få rigtig mange medlemsskoler med til både regionernes årsmøder og til landsmødet. 

I samme omgang har vi lyttet til input fra landsrådsmødet i Svendborg og besluttet, at medlemsskolernes undervisere igen kan få dækket 75 procent af kursusudgifterne af DOF.

Honorering og øget tilskud til kurser

En stor del af vores møde gik med at drøfte indsatser i 2024 og behandle det budget, der giver mulighed for at forfølge vores ambitioner. Derfor var vi blandt andet omkring en god drøftelse af det kommende års satsninger på IT-området samt mulighederne for at afsætte en strategisk råderumspulje og løbe et par projektbeskrivelser og fondsansøgninger i gang.  

Vi vedtog også en ny model for honorering af de folkevalgtes arbejdsindsats i DOF-fællesskabet, som træder i kraft 1. januar. Herefter modtager medlemmer af hovedbestyrelsen et skattepligtigt mødehonorar (som hidtil), mens medlemmer af regionsbestyrelser, landsråd og vores nationale udvalg (som noget nyt) modtager en skattefri godtgørelse efter SKAT’s retningslinjer. Hertil kommer, at vi kompenserer de seks medlemsskoler, som stiller ressourcepersoner til rådighed for arbejdet i vores IT-brugergruppe. Formålet er at anerkende og påskønne bidraget til det organisatoriske arbejde og samtidig holde os inden for en økonomisk ramme (på ca. 160.000 kr. årligt), der står mål med landsorganisationens økonomi.

I samme omgang har vi lyttet til input fra landsrådsmødet i Svendborg og besluttet, at medlemsskolernes undervisere igen kan få dækket 75 procent af kursusudgifterne af DOF. Den samlede omsætning i det godkendte budget for 2024 udgør 16,6 mio. kr., og vi forventer et lille overskud på 368.000 kr.

Kommunikation og flere medlemmer

Undervejs i mødet fik vi mulighed for at drøfte elementer i en ny kommunikationsstrategi, som sekretariatet arbejder på.

Vi var også omkring et par punkter i den nuværende virksomhedsstrategi, der handler om en styrket kommunal lobbyindsats og håndtering af nye medlemsskoler, der søger optagelse i DOF og muligheden for at etablere nye medlemsskoler i de 15 kommuner i landet, hvor DOF for tiden ikke er repræsenteret med en medlemsskole.

Ny energi og slagkraft

2023 har været et begivenhedsrigt år, hvor vi både har fejret 50-års jubilæet og har søsat en stribe fremadskuende initiativer, som kan tilføre energi og slagkraft til aftenskolebevægelsen og fremtidssikre folkeoplysningen på nye måder. Det bliver spændende at mødes i det nye år og tage fat på de mange opgaver i fællesskab.

Husk, at forslag eller ønsker til hovedbestyrelsens virke altid er meget velkomne på ts@danskoplysning.dk