Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

9. november 2021

Kursus: Syng med Parkinson

Unikt efteruddannelseskursus for erfarne korledere Nu udbyder DOF igen et kort, intensivt kursus for erfarne korledere i at tilrettelægge og gennemføre korundervisning for parkinsonramte og deres pårørende. På kurset vil deltagerne blive undervist i den seneste viden om de fysiske og psykiske betingelser for mennesker, der er ramt af denne diagnose, og arbejde med denne viden i den konkrete kor-sammenhæng. Forskning viser, at Parkinson-ramte mennesker og deres pårørende har utrolig stor gavn og glæde af at synge sammen - men det er vigtigt, at korlederen er bevidst om, hvad diagnosen har af konsekvenser og er i stand til at tilrettelægge sin undervisning efter dette. Så er der en dygtig korleder i jeres aftenskole eller i lokalområdet i øvrigt, så er det måske nu , i det kommende forår eller efter sommerferien, at din aftenskole skal sætte gang i et kor for netop denne gruppe mennesker? Det nye kor kan med fordel oprettes i samarbejde med den nærmeste lokalafdeling af Parkinsonforeningen. Send meget gerne en måske interesseret korleder videre til mere information med linket herunder - eller kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand. Læs mere og tilmeld

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. oktober 2021

Tilskud til handicapbetingede udgifter i 2021

DOF har netop fået bevilget en ramme på ca. 44.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, til brug i 2021. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. Hvis jeres aftenskole har haft den type udgifter og ikke har fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, kan I sende en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe på 25581225. Ansøgningen sendes til Kirsten Strandbygaard Knudsen på ksk@danskoplysning.dk senest fredag den 3. december 2021.

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
27. april 2021

DOF Forum om genåbning og Coronapas

I forbindelse med den forestående genåbning af aftenskolerne i maj, kan der være tvivl og bekymringer blandt andet om håndteringen af Coronapas i aftenskolen. Derfor inviterer vi alle DOF-skoler til DOF Forum om genåbning og håndtering af Coronapas. På møderne er der åbent for at bringe jeres spørgsmål op om genåbning helt generelt, og vi orienterer om de krav og anbefalinger der pt. er i spil omkring brugen af Coronapas. Se alle møder her

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. september 2020

Pulje til handicappedes deltagelse i aftenskole

DOF har igen i år søgt og fået del i Kulturministerens pulje til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter (Folkeoplysningslovens § 44, stk. 2). Bevillingen i 2020 er på 27.974,33 kr. og kan søges til: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. På grund af den meget beskedne bevilling, skal der være tale om et absolut behov. Ved ansøgning om tilskud til befordring, kan der kun gives et tilskud, hvis deltageren på grund af handicap ikke vil kunne deltage i undervisningen, medmindre der etableres en kørselsordning. DOF arbejder hårdt på at få øget den afsatte ramme på i alt 4 mio. kr. på finansloven, da den langt fra dækker behovet. Hvordan gør du? Hvis du mener, at du har en eller flere deltagere med handicap, hvor et tilskud vil være påkrævet for at gøre undervisningen tilgængelig for dem, så ring først til Niels-Anton Svendsen eller Kirsten Knudsen for at høre nærmere om, hvordan du kan søge. 

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
17. september 2020

Spektrum: I kølvandet af Corona

Coronaen har ført til mange ændringer i vores dagligdag. Nogle steder vender vi forhåbentlig snart tilbage til normalen, men andre er måske ændret for altid? Muligvis endda til det bedre? I det nye nummer af Spektrum kigger vi bl.a. på vores mødekultur, hvor vi også i fremtiden vil mødes digitalt - når det giver mening. Desuden kan du læse om projekter for sårbare; om en GOK-skole, der spreder ringe i vandet; finde en tjekliste for skoleledere; om ny, gratis underviserfolder og meget andet! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. juni 2020

Genåbningen af aftenskolen

Aftenskolerne kan nu genåbne for al undervisning fra den 8. juni. Der vil dog være en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet. Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer. Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne. Læs mere om genåbning af aftenskolerne på DOF's Corona-side

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse
20. maj 2020

Corona-puljer til sårbare, udsatte og ældre

Der er nu åbent for ansøgninger til ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”.  Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til projekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre, og som dermed bidrager til at hjælpe de mest sårbare samfundsgrupper igennem krisen. Puljen er en oplagt mulighed for de af DOF’s skoler, der i forvejen beskæftiger sig med sårbare og udsatte grupper, og der er mulighed for at komme hurtigt i gang, da der er løbende ansøgning. Hvem kan søge? Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området, kan søge puljen. Det er altså et krav, at man samarbejder med relevante organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med den målgruppe, man gerne vil lave aktiviteter med eller for. Tilskud til både større og mindre projekter Ansøgere kan både søge tilskud til mindre projekter, hvor der er løbende ansøgningsfrist og til større projekter, hvor der er ansøgningsfrist den 8. juni og igen den 1. september 2020.  Søg tilskud til mindre projekter, løbende ansøgningsfrist Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kroner til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil der ikke er flere midler i puljen - dog senest den 1. oktober 2020. Der er i alt afsat 5 millioner kroner af den samlede pulje til projekttilskud på 10.000 - 50.000 kroner. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, så der hurtigt kan igangsættes projektaktiviteter til gavn for sårbare, udsatte og ældre borgere. Læs mere om tilskud til mindre projekter og søg puljen Søg tilskud til større projekter, ansøgningsfrist den 8. juni og 1. september 2020 Ansøgere kan søge tilskud på 51.000 til 2.000.000 kroner til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 millioner kroner af den samlede pulje til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni 2020 og den 1. september 2020. Læs mere om tilskud til større projekter og søg puljen Fakta om puljen Puljen udmønter dele af politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område. Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med Corona-krisen. Puljen er på i alt på 19,4 millioner kroner og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere om de politiske aftaler: Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper Aftalen om hjælp til ældre under coronakrisen Yderligere oplysninger Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00, corona@slks.dk  

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration
25. marts 2020

Kulturministeriet og hjælpepakker

Vi har nu fået konfirmeret, at aftenskoler, på lige fod med virksomheder, har adgang til at anvende de udmeldte hjælpepakker, udover ’Lønkompensationsordningen’. Vær dog opmærksom på, at der i hjælpepakkerne er et krav om, at disse ikke kan anvendes, hvis man modtager mere end 50 % af sine driftsudgifter i offentlig støtte. Dette krav er problematisk for en del aftenskoler, og vi er i dialog med Kulturministeriet om denne specifikke problematik. Regering og Folketing har som bekendt igennem den seneste tid iværksat en række hjælpepakker, som har til formål at afbøde konsekvenser af Coronavirus for virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakkerne har en generel karakter og har ikke haft aftenskolernes organisering og vilkår for øje, men det til trods, kan der være hjælp at hente for aftenskolerne i hjælpepakkerne. Generelt bør du sætte dig nøje ind i, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at din aftenskole med fordel kan anvende den enkelte hjælpepakke, og kontakt gerne DOF får sparring og rådgivning. DOF har opdateret corona-informationerne på hjemmesiden med information om de relevante hjælpepakker . Som nævnt, er der dog stadig aftenskoler, der ikke kan få hjælp af de eksisterende pakker. Derfor er DOF sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i løbende dialog med ministeren. I går sendte DFS et brev til Kulturministeren og formanden for Kommunernes Landsforening. Her udtrykte DFS behov for hurtig afklaring og hjælp. Vi savner en klar udmelding fra centralt hold omkring, at kommunerne skal uddele tilskud for aflyst aktivitet til aftenskolerne fremover. Mange kommuner har heldigvis fulgt myndighedernes opfordring til dette, men der er stadig usikkerhed i andre kommuner. Og det kan blive meget kritisk for nogle aftenskoler. Et andet væsentligt emne er en eventuel tilbagebetaling af deltagergebyr. Flere ministre – her iblandt statsministeren – har fortalt danskerne, at de ikke skal forvente at få deres betaling tilbage fra eksempelvis daginstitutioner. Men der savnes en udmelding, der også dækker aftenskolerne. Du kan læse brevet til ministeren og KL her . (pdf)

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
13. december 2019

Tilskud til handicappedes deltagelse i aftenskole mm.

DOF har fået bevilget en ramme på ca. 26.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til brug i 2019. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som fx befordring, tekniske hjælpemidler og lignende. Har jeres forening haft den type udgifter, og ikke fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, så send en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at ringe til Niels-Anton på 31 67 38 77. Ansøgning sendes til Niels-Anton senest den 20. december 2019

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
7. januar 2019

Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Overskriften beskriver indholdet i et nyt inspirationskatalog fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Kataloget indeholder 10 udvalgte eksempler på, hvordan folkeoplysende organisationer konkret arbejder med sundhed, og det er lige til at blive inspireret af. Tre af eksemplerne er fra DOF-skoler, nemlig Lungekoret i Randers, Fitness for udviklingshæmmede i Kolding og Motion for indvandrerkvinder på Nørrebro. Disse og de øvrige eksempler kan man læse meget mere om i kataloget. DOF har et antal trykte eksemplarer til uddeling, og du kan få det tilsendt ved at kontakte Lars Refsing på post@danskoplysning.dk eller 70 20 60 20. Du kan også læse den elektroniske udgave her .

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration