Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

24. oktober 2020

Nye Corona-restriktioner

(Opdateret - præcisering om tilladt undervisning - 26. oktober, kl. 15.20) På pressemøde fredag den 23. oktober meddelte statsministeren med flere en række nye restriktioner omkring Corona. Vigtigst for aftenskolerne er, at forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. Dette nye forsamlingsforbud gælder frem til og med den 22. november. Aftenskoleundervisning kan, hvis "... deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende", betragtes som foredrag, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. Det betyder, at deltagerne altså skal være udpræget passive – primært tilhørere, og at underviseren ikke bevæger sig rundt i lokalet. Med andre ord skal hele undervisningsforløbet således minde meget om en foredragssituation. Der er stadig en række krav til indretning, afstand, rengøring mv. der skal overholdes. For øvrige hold gælder det nye krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. Så her kan det blive nødvendigt at dele hold op eller lignende. Til aktiviteter for børn og unge op til 21 år må der forsamles op til 50 mennesker. Alle aktiviteter skal dog leve op til de hidtil gældende retningslinjer – og nye er på vej. Mundbind eller visir Af mere general karakter blev det også meddelt, at alle pr den 29. oktober skal bære mundbind eller visir i en række sammenhænge – herunder kultur- og fritidsaktiviteter. Hvilket inkluderer aftenskoleaktiviteter. Ligesom på restauranter er det derfor et krav, at man bærer mundbind, når man bevæger sig rundt, men kan undlade, når man sidder ned. Retningslinjer og hjælp på vej Kulturministeriet har indkaldt relevante aktører – herunder aftenskolerne – til møde om bl.a. retningslinjer på mandag den 26. oktober. Vi melder disse ud, så snart de er klar. Kulturministeriet har også udmeldt, at der arbejdes på at forlænge hjælpepakkerne. Det betyder ikke, at de hidtil gældende hjælpepakker blot forlænges, men vi følger dette arbejde nøje og informerer så snart, vi kan. Læs mere på DOF's Corona-sider

Lov og ledelse | Nyt i DOF
23. oktober 2020

Udløbsdato på DOFPro

DOF’s administrationsprogram DOFPro er kommet lidt tættere på en udløbsdato, og vi opfordrer medlemsskoler til at planlægge, hvornår de vil gå over til afløseren, ASA. Udvikler lukker Udviklingshuset bag DOFPro har meldt ud, at de fra 1. januar 2021 ikke længere kan udvikle eller supportere DOFPro – blandt andet på grund af manglen på interne ressourcer. Selvom DOFPro fungerer fint i det daglige, betyder dette i praksis, at vi ikke længere kan videreudvikle eller fejlrette dette system. DOF er dog i gang med at sikre eksterne udviklingsressourcer, som i en periode vil kunne yde krisehjælp ved eventuelle kritiske fejl eller systemnedbrud. ”DOFPro-brugere kan være rolige – også efter det kommende årsskifte”, beroliger sekretariatsleder Henrik Christensen. ”Men samtidig er det også vigtigt at erkende, at det i fremtiden både bliver mere besværligt og usikkert at garantere driften af DOFPro, så vi er nødt til at fremskynde overgangen til ASA.” Kun reelle brugere på kursus ASA er DOFPros afløser, som nu er klart til drift. ASA udvikles i samarbejde med FOF, LOF, AOF og FORA, som også er i fuld gang med at implementere systemet hos deres respektive skoler og afdelinger. For at sikre, at DOF’s skoler kan skifte, har DOF sat en lang række kurser i det nye ASA op. Men da landssekretariatet samtidig skal prioritere ressourcerne, er det vigtigt, at deltagere på kurserne reelt vil gå i gang med at bruge ASA med det samme. Alle erfaringer viser, at hvis kurset skal have effekt, skal deltagerne bruge ASA med det samme. Ellers glemmer man simpelthen for meget igen. Men samtidig vil det også lette behovet for it-support. Og da det er de samme medarbejdere, der både skal forberede ASA til skolerne, forestå undervisningen og efterfølgende supportere brugerne, er det nødvendigt, at deres tid bruges effektivt. Find ASA-kurserne her Bemærk, at der de kommende uger kommer endnu flere kurser til i hele landet.  Begrænsede gratis licenser I modsætning til DOFPro, som var ejet og driftet af DOF, er ASA en lejet løsning, hvor der skal betales licenser. DOF har dog oprettet en licensmodel, hvor vi stiller et antal gratis licenser til rådighed til hver skole, afhængig af skolens størrelse/aktivitetsniveau. For helt små skoler betyder det for eksempel, at man kun har en brugerlicens til rådighed. I er naturligvis stadig velkommen til at deltage et par stykker fra samme skole på kurserne, så I er flere til at lære og huske, men I får ikke adgang til flere gratis logins. Læs mere om ASA og licenser her

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. oktober 2020

Brev fra ministeren til borgmestrene

Kulturminister Joy Mogensen har netop sendt et såkaldt hyrdebrev til alle landets borgmestre. Her takker hun for kommunernes store indsats i at have fundet på løsninger, der hidtil har hjulpet bl.a. aftenskolerne igennem Corona-krisen. Men ministeren opfordrer samtidig til, at kommunerne fortsat benytter sig af de muligheder for at afvige fra de normale regler, som Kulturministeriet gav mulighed for med den særlige bekendtgørelse fra marts 2020 (der gælder frem til og med 1. marts 2021). Her fremhæver Joy Mogensen følgende muligheder: Fremrykning af udbetaling af og fleksibilitet omkring tilskud Udbetaling af lokaletilskud - også til aflyst undervisning Tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer Tilskud til fjernundervisning, der erstatter fysisk undervisning Tilskud til undervisning med få deltagere på holdene, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker Tilladelse til at dele af tilskuddet kan anvendes til ekstraordinære, Coronarelaterede udgifter Mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning Afslutningsvis opfordrer ministeren til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der skal fastsættes budgetter for aftenskolerne i 2021. Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet. Læs hele brevet her (pdf)

Støtte og inspiration
30. september 2020

Pulje til handicappedes deltagelse i aftenskole

DOF har igen i år søgt og fået del i Kulturministerens pulje til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter (Folkeoplysningslovens § 44, stk. 2). Bevillingen i 2020 er på 27.974,33 kr. og kan søges til: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. På grund af den meget beskedne bevilling, skal der være tale om et absolut behov. Ved ansøgning om tilskud til befordring, kan der kun gives et tilskud, hvis deltageren på grund af handicap ikke vil kunne deltage i undervisningen, medmindre der etableres en kørselsordning. DOF arbejder hårdt på at få øget den afsatte ramme på i alt 4 mio. kr. på finansloven, da den langt fra dækker behovet. Hvordan gør du? Hvis du mener, at du har en eller flere deltagere med handicap, hvor et tilskud vil være påkrævet for at gøre undervisningen tilgængelig for dem, så ring først til Niels-Anton Svendsen eller Kirsten Knudsen for at høre nærmere om, hvordan du kan søge. 

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
30. september 2020

DOF’s Musikpulje - flere muligheder!

Nu kan aftenskolen søge om penge i Musikpuljen til lyd- og billedteknik, hvis koret eller orkestret vil optage og ’udgive’ en koncert som live-stream, f.eks. via YouTube. Virkeligheden med covid-19 betyder nye behov for at få musikken fra øvelokalet og ud til såvel deltagere som koncertpublikummet, og vi har derfor udvidet mulighederne for at få støtte fra Musikpuljen. Find Musikpuljen og ansøgningsvejledning her . Tænk gerne kreativt! Der kunne også være andre gode idéer til at holde gejst og motivation oppe hos korene og i orkestrene - så kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent, hvis du har en idé, som du gerne vil søge penge til, så tager vi en snak om det, og ser, hvad der kan være af muligheder. Skriv til DOF’s fagkonsulent Pernille Marstrand. Har du fået en bevilling: Giv besked om aflysning og ændring Blev forårets koncert ikke til noget? Så husk at give DOF besked om dette. Det er rigtig vigtigt, at vi får besked om aflysninger, så pengene kan blive fordelt videre til nogle, der kan få dem brugt på musik-aktiviteter. Husk også at give besked, hvis I ønsker at udskyde koncerten til afvikling i efteråret/julen. Skriv til fagkonsulent Pernille Marstrand.

Musik og kultur | Støtte og inspiration
17. september 2020

Spektrum: I kølvandet af Corona

Coronaen har ført til mange ændringer i vores dagligdag. Nogle steder vender vi forhåbentlig snart tilbage til normalen, men andre er måske ændret for altid? Muligvis endda til det bedre? I det nye nummer af Spektrum kigger vi bl.a. på vores mødekultur, hvor vi også i fremtiden vil mødes digitalt - når det giver mening. Desuden kan du læse om projekter for sårbare; om en GOK-skole, der spreder ringe i vandet; finde en tjekliste for skoleledere; om ny, gratis underviserfolder og meget andet! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
3. september 2020

Ny ferielov er trådt i kraft

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september. Det betyder, at arbejdsgivere skal administrere feriedage og -penge på nye måder. Her og nu Feriedage-/penge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Denne indberetning skal ske senest den 31. december 2020. Der skal tages stilling til, om man vil indbetale alle de skyldige feriepenge (hvilket DOF anbefaler), eller om skolen selv vil opbevare feriepengene, indtil de opkræves ved fx pensionering. Læs mere om overgangsåret her Væsentligste ændringer De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er: Feriepenge for timelønnede ansatte indberettes og indbetales månedsvis. Ferietillægget udbetales enten sammen med ferieafholdelsen eller i to rater: Optjent 1/9 – 31/5 udbetales sammen med maj måneds løn Optjent 1/6 – 31/8 udbetales sammen med august måneds løn Der skal afholdes 4 ugers ferie i afholdelsesperioden. Den 5. uge kan enten overføres til næste år eller udbetales til medarbejderen. Hvis de 4 uger ikke holdes, skal pengene indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Du kan læse mere om Den Ny Ferielov på i Aftenskolehåndbogen .

Lov og ledelse
3. september 2020

Brev: Får I kommunal hjælp?

Genåbningen af aftenskolerne byder på en række udfordringer, som landets kommuner kan hjælpe med at afbøde. Nogle har allerede tager initiativ til ordninger. DOF's sekretariatsleder har derfor sendt følgende brev til lederne i DOF's medlemsskoler: Kære skoleleder Jeg oplever stor glæde, gejst og foretagsomhed i denne tid, hvor vi igen, med restriktioner naturligvis, kan sætte gang i lærende og meningsfulde fællesskaber i aftenskolerne. Men samtidig går de fleste også efteråret i møde med større eller mindre bekymring og usikkerhed. Kommer der deltagere nok? Kan vi råde over lokaler, der er store nok? Kan og skal vi iværksætte noget fjernundervisning? Og hvad med de ekstra udgifter til rengøring, sprit, værnemidler og administration? Status er, at aftenskolerne ikke skal forvente yderligere hjælpepakker fra statslig side, men kommunerne har nøglen og kan beslutte at holde hånden under aftenskolerne! Det ser vi en række eksempler på i blandt andet Aalborg, Viborg og Odense. Eksemplerne fra de tre kommuner er beskrevet i links nederst i denne mail. Overordnet set sætter ordningerne tilskuddene til aftenskolerne mere ’fri’, så aftenskolerne mere fleksibelt kan råde over deres tilskudstilsagn for 2020. Det betyder, at aftenskolerne kan komme økonomisk igennem den kommende tid, ved at der blandt andet: Sikres tilskud til små hold, så undervisningen kan gennemføres med færre deltagere end normalt. Sikres tilskud til fjernundervisning. Sikres lokaletilskud til benyttelse af lejede lokaler. Sikres mulighed for at tilskuddet kan anvendes til andre udgifter end løn, f.eks. øget administration og markedsføring eller rengøring, håndsprit m.m. Jeg vil anbefale at tage initiativ til en konkret dialog med kommunen om, hvordan en lokal ordning hos jer kan se ud, hvis jeres kommune ikke er kommet med en ordning, der kan være med til at holde hånden under aftenskoleområdet den kommende tid. I den forbindelse er der meget inspiration at hente i eksemplerne fra Aalborg, Viborg og Odense. Hvis I har et aftenskolesamråd, så sæt gerne det i spil, så kommunen kan se, at det er et samlet område, der søger konstruktive løsninger på en tid, der fortsat er præget af, at Corona er til stede i samfundet. Nogle kommuner vil måske sige, at det kræver særlige bevillinger, men det er ikke tilfældet. Det, vi beder om hos kommunerne, er som udgangspunkt ikke løsninger, der vil medføre flere udgifter for den enkelte kommune. Vi beder blot om, at kommunen udviser fleksibilitet, så vi kan anvende de allerede bevilgede tilskud i den nuværende situation. I skrivende stund er der også dialog med Kulturministeriet om, hvordan de kan hjælpe med at inspirere kommunerne til at træffe beslutninger, som kan bidrage til at hjælpe aftenskolerne den kommende tid. Er der spørgsmål eller brug for hjælp til dialogen med kommunen, så kontakt endeligt mig på hc@danskoplysning.dk. Med venlig hilsen Henrik Christensen Sekretariatsleder Eksempler på kommunale ordninger: Aalborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3427/corona-ordning-2020-aalborg.pdf Viborg: https://www.danskoplysning.dk/media/3428/corona-ordning-2020-viborg.pdf Odense: https://www.danskoplysning.dk/media/3429/corona-ordning-2020-odense.pdf

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
13. august 2020

Deltag i aftenskolekampagnen del 2!

18. august ruller vi igen en fælles aftenskolekampagne ud. Først og fremmest på Facebook. Kampagnen er et delvist genbrug af sidste års kampagne, men med fokus på fællesskaber. Hele Corona-karantænen har tydeliggjort vigtigheden af netop fællesskaber, og derfor har vi rettet fokus i den retning. Men naturligvis med fokus på, at det er trygt og sikkert at mødes i aftenskolerne. www.aftenskole.dk Sammen med AOF, FOF, LOF og Fora har vi lavet en ny fælles hjemmeside – www.aftenskole.dk og en facebook-side, der fungerer som omdrejningspunkt for kampagnen – og for fremtidige fælles tiltag. Kampagnen vil igen bestå af en række opslag på Facebook, og vi har brug for din hjælp til at give opslagene luft under vingerne. Du skal sørge for at ’synes godt om’, kommentere – og ikke mindst dele kampagnen på din skoles Facebook-side (og gerne også på din private profil). Her finder du den fælles Facebook-side: https://www.facebook.com/Aftenskoler-i-Danmark Du er allerede meget velkommen til at give den fælles Facebookside vind i sejlene ved at gå ind og ’synes godt om’ den. Hvad du skal gøre Hvis du vil hjælpe kampagnen optimalt på vej, kan du følge følgende tre skridt, der forklares mere uddybende herunder: 1. Forbered skolens Facebook-side 2. Del kampagnens opslag 3. Spred budskabet andre steder 1) Forbered skolens Facebook-side Kampagnen begynder officielt den 18. august. Men allerede nu kan du forberede din side, så du har så mange følgere som mulig. Det kan du gøre ved at invitere dine egne Facebook-venner til at ’synes godt om’ din skoles Facebookside. Du kan også få dine undervisere, bestyrelsesmedlemmer til at ’synes godt om’ siden. Respekter nej Husk dog, at det naturligvis er en privat sag, om man vil blande sin personlige profil ind i sit (frivillige) arbejde, så respekter et ’nej tak’. 2) Del kampagnens opslag Den 18. august indleder vi kampagnen. Vi lægger et nyt opslag ud på den fælles Facebook-side, som de enkelte forbund straks deler. Herefter kan din skole dele det på skolens Facebook-side. Herefter følger to opslag hver uge på tirsdage og torsdage, kl. 10.30. Det vil være optimalt, hvis du reagerer (synes godt om, kommenterer og/eller deler) hurtigst muligt herefter, da Facebook så vil vurdere opslagene til at være vigtige. Tilpas til din skoles behov Når du deler de forskellige opslag, er det oplagt, at du tilknytter en kort tekst, der evt. gør det ekstra relevant for din skole – og dermed dem der følger din Facebook-side. Og selvfølgelig er det helt oplagt dels at fortælle om de værdifulde fællesskaber, som man kan blive en del af på din skole. Og dels at, I har lavet retningslinjer mm. der gør det helt sikkert at deltage. Et eksempel: ”Endelig kan vi slå dørene op til vores fantastiske fællesskaber i aftenskolen. Kom og bliv klogere på et fag, dig selv og andre – naturligvis med behørig og sikker afstand mellem os.” 3) Spred budskabet andre steder Kampagnen er optimeret til Facebook, men de forskellige elementer kan sagtens bruges andre steder. Fx på Instagram, LinkedIn, nyhedmails, hjemmeside, trykt materiale og så videre. Hvis du har brug for noget af materialet i andre formater, så tøv ikke med at kontakte Martin Thirstrup Hansen. %MCEPASTEBIN%

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. juni 2020

Lov og ledelseskurser ændret

Vi laver om på vores Lov og ledelseskurser, så de fremover er kortere og har et mere tematiseret indhold. I løbet af de seneste år er det blevet mere og mere tydeligt, at det er vanskeligt for mange nye (og erfarne) ledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere at afsætte minimum to hele weekender for at deltage i det grundlæggende lov og ledelseskursus. Da der samtidig også er kommet mange andre tilbud til målgruppen er denne strukturændring en naturlig konsekvens. Lov og ledelse Det grundlæggende Lov og ledelseskursus har hidtil været tilrettelagt over to weekender (fre-søn), hvor man skulle kunne deltage begge weekender. Dette bliver lavet om, og der vil blive gennemgået hhv. lovstof og grundlæggende administrative forhold i den ene weekend og ledelsesrelaterede emner den anden. Det er fremover muligt selv at bestemme, om man vil deltage på begge kurser eller kun ét af dem. Længden af kurserne er reduceret til fredag kl. 15 til lørdag kl. 17.30. Næstkommende kurser Lov & administration af aftenskolen, 13. til 14. november 2020   Ledelse og udvikling af aftenskolen, 16. til 17. april 2021   Lov og ledelse ajour Lov og ledelse ajour beholder sit navn, men vil fremover blive afholdt i efteråret og i kortere form fra fredag kl 15 til lørdag kl 17.30 (ca.). Emnerne vil fortsat tage udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker, men vil fra 2021 også have en mere netværksbaseret karakter. Vi måtte aflyse Lov og ledelse ajour i marts 2020, men det er nu tilrettelagt den 23. til 24. oktober 2020 – og der er fortsat enkelte ledige pladser, så tøv ikke med tilmelding: Læs mere og tilmeld

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration