Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Retningslinjer for Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Den 4. juni 2021 blev der indgået en politisk aftale om en sommer- og erhvervspakke mv., som en del af denne pakke er der afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora).

Puljens formål og målgrupper

Puljen har til formål at støtte aktiviteter, som både skal være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteter skal desuden aktivere brugerne/deltagerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre.

Ansøgerkreds

Puljen kan udelukkende søges af aftenskoleforeninger, som er medlem af et af de 5 landsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og Fora).

Vilkår for ansøgning

 • Der kan udelukkende søges om tilskud til aktiviteter, der lever op til formålet angivet ovenfor.
 • Aktiviteterne skal gennemføres i perioden fra den 28. juni 2021 til og med den 24. oktober 2021, dvs. inden udgangen af efterårsferien i uge 42.
 • Midler fra puljen kan anvendes til dækning af udgifter, som er afholdt før bevillingstilsagnet er givet.
 • Midlerne kan anvendes til indkøb af materialer, der skal anvendes ifm. aktiviteterne, dette også selvom materialerne har en blivende værdi. Udgiften til materialer med en blivende værdi kan max. udgøre 15 % af den samlede ansøgning.
 • Aktiviteter, der gennemføres med støtte fra denne pulje, kan ikke medtages i foreningens opgørelse af tilskudsberettigede aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven, idet dette vil være konkurrenceforvridende.
 • Der kan maksimalt søges om 50.000 kr. pr. ansøgning.
 • Aktiviteter, der støttes med midler fra puljen, kan suppleres med støtte fra anden side.
 • Hele eller dele af en ansøgning kan imødekommes.
 • En aftenskoleforening kan som udgangspunkt kun komme i betragtning med én ansøgning i hver ansøgningsrunde. En aftenskoleforening med aktivitet i flere kommuner kan dog komme i betragtning med mere end én ansøgning, såfremt aktiviteterne klart er placeret i forskellige kommuner. Hvis en forening får del i midlerne i én ansøgningsrunde, vil andre foreninger få fortrinsret i efterfølgende ansøgningsrunder. Dermed kan en forening tilgodeses i flere ansøgningsrunder, såfremt der er få ansøgninger, eller de indkomne ansøgninger ikke lever op til vilkårene for at opnå støtte.

Ansøgningsprocedure

 • Ansøgningsskema udfyldes og indsendes til aftenskoleforeningens landsforbund. Ansøgningen skal indeholde projektets formål, mål, aktiviteter og budget. (link til ansøgningsskema)
 • Budgettet skal indeholde alle aktiviteternes væsentlige udgiftsposter og skal fremgå af budgetskabelonen i ansøgningsskemaet.
 • Der er som udgangspunkt to ansøgningsrunder. Er der midler tilbage i Sommer- og genstartspuljen efter de to ansøgningsrunder, kan der blive udmeldt yderligere en ansøgningsrunde. Første ansøgningsrunde har ansøgningsfrist onsdag den 7. juli kl. 12. Anden ansøgningsrunde har ansøgningsfrist mandag den 16. august kl. 12.
 • Ansøgningsfristerne annonceres gennem de 5 landsforbunds hjemmesider og nyhedsbreve m.v.
 • Ansøgninger om tilskud fra Sommer- og genstartspuljen behandles af bestyrelsen i Oplysningsforbundenes Fællesråd (sekretariatsleder/ direktør fra hvert landsforbund), men kan delegeres til medarbejdere i landsforbundene. Bestyrelsen i Oplysningsforbundenes Fællesråd kan i særlige tilfælde dispensere fra max. grænsen på kr. 50.000 pr. ansøgning.
 • Aftenskoleforeningen vil senest 7 dage efter en ansøgningsfrists udløb modtage enten godkendelse eller afslag på ansøgningen pr. mail.

Bevilling

 • Der udstedes et tilsagnsbrev med fastsættelse af beløb og kriterier for afrapportering.
 • Bevillingerudbetalesi énrate, når ansøgningen er godkendt.
 • Væsentlige ændringer i aktiviteterne efter tilskudsbevillingen er givet, skal meddeles til aftenskoleforeningens landsforbund og kan betyde revurdering af tilsagnet.
 • Aktiviteterne skal gennemføres i perioden fra den 28. juni 2021 til og med den 24. oktober 2021, dvs. inden udgangen af efterårsferien i uge 42.
 • En eventuel klage over en afgørelse om tilskud kan senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt, rettes til Slots- og Kulturstyrelsen (slks@slks.dk).

Afrapportering

 • Der skal ikke indsendes regnskab eller beretning/rapport, men der skal senest den 15. november 2021 indsendes en erklæring om, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet. (link til erklæring).
 • Regnskabsmaterialer relateret til bevillingen skal opbevares i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor aktiviteterne er afsluttet.
 • Minimum 5 % af tilskudsmodtagerne skal udtages til stikprøvekontrol i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav til administrationen af puljen.

Andet

 • Yderligereoplysningerom Sommer- og genstartspuljen rettes til aftenskoleforeningens landsforbund.
 • Disse retningslinjer kan løbende blive justeret, hvis praksis og erfaringer viser, at der er behov herfor.

Ansøgning

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 1. juli 2021