Du er her: Medlemsservice » Puljer, fonde og tilskud » DOF's Musikpulje
DOF's Musikpulje

DOF's Musikpulje

Vejledning, vilkår og betingelser for DOF's Musikpulje 2018


Aftenskolens leder kan søge om tilskud til honorarudgifter i forbindelse med følgende arrangementer for eller med skolens kor og orkestre:

  • Koncert med solist(er) og/eller akkompagnatør(er)
  • Inspirationsarrangement med ekstern instruktør
  • CD-indspilning

Bemærk: Der gives ikke tilskud til kørsel, forplejning eller til længerevarende undervisningsforløb.

Vilkår og betingelser

HVEM?
1. Kun aftenskoler, der er medlemmer af DOF kan søge Musikpuljen, og tilskuddet kan alene udbetales til aftenskolen, ikke direkte til koret eller orkestret.
2. Det er skolens leder, der søger, og ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages.
3. Støtten gives som løn- eller honorarstøtte eller til udgifter afholdt via faktura med CVR-nr. – til eksterne medvirkende solist(er), akkompagnatør(er), lydteknikere eller gæsteinstruktør(er) - og altså ikke til ensemblets faste underviser/dirigent. Der kan ikke udbetales mere støtte, end der har været udgifter til. Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere, end som forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen (se pkt. 11-12).
4. Der kan ansøges til arrangementer for/med et eller flere af aftenskolens hold, der allerede er etableret som kor eller orkester med fortløbende undervisning; der kan ikke søges tilskud til ’ad hoc-ensembler’, der sammensættes til lejligheden.
5. Ét ensemble = max. én bevilling pr. år: Der kan kun opnås støtte én gang pr. arrangement, også selv om flere ensembler medvirker. Der er ingen begrænsning på hvor ofte, en medlemsskole kan søge puljen – men det enkelte kor eller orkester kan kun bevilges støtte én gang årligt.
6. Det er aftenskolens leder, der indgår aftale og skriver kontrakt med den eller de medvirkende.

HVOR MEGET?
7. Der kan maksimalt søges om kr. 5000,- pr ansøgning (og maksimalt én bevilling pr. arrangement, uanset antal hold (ensembler), der deltager).
8. Støtten udbetales efter arrangementets afvikling, når skolens leder har udbetalt løn/honorar til den/de medvirkende.

HVORNÅR?
Der åbnes for ansøgninger 2 gange årligt:

  • Fra og med 1. marts kan der søges til arrangementer og koncerter til afvikling i 2. halvår i indeværende kalenderår;
  • Fra og med 1. oktober kan der søges til arrangementer og koncerter til afvikling i 1. halvår i næste kalenderår.

KRAV TIL MARKEDSFØRING OG AFRAPPORTERING

9. Markedsføring: Ved koncerter og CD-indspilninger eller tilsvarende skal skolen markedsføre begivenheden (f.eks. via annoncer, Facebook, programmer, plakater) og til denne markedsføring samt på evt. CD-cover eller i video skal bruges DOF’s logo og teksten "Støttet af DOF’s Musikpulje". Logo hentes på http://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/logoer
10. Gratis hjælp til markedsføring: Som en del af bevillingen yder DOF støtte til markedsføring i form af gratis layout og tryk af op til 150 programbilletter og 10 plakater.
11. Afrapportering, dokumentation og udbetaling: Støtten kan udbetales, når arrangementet er afviklet, markedsføringen er indsendt til DOF (*), og den/de eksterne medvirkende har modtaget løn eller honorar. Er udgifterne til de eksterne medvirkende lavere, end som forventet ved ansøgning, skal dette meddeles ved afrapporteringen (jf. pkt 3).
12. Afrapportering sker pr. mail til Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk – senest 2 måneder efter afviklet arrangement og inden 31. januar i efterfølgende kalenderår.

(*) Ved koncert eller CD-indspilning indsendes dokumentation for markedsføringen/produktionen i form af plakat, program, annonce, CD eller tilsvarende. Send elektronisk til pm@danskoplysning.dk eller fysisk eksemplar pr. post til Dansk Oplysnings Forbund, Ny Østergade 7, 1., 4000 Roskilde, att. Pernille Marstrand.

 

NB: Indberetning til SKAT:

Det er skolens ansvar, at den eller de medvirkende solister, instruktører etc. får udbetalt det aftalte honorar, at det sker gennem aftenskolen og ikke via evt. tredje part (f.eks. koret/orkestret), og at udbetalingen indberettes til SKAT. Der stilles ikke krav om dokumentation af dette over for DOF, men der vil lejlighedsvis kunne laves stikprøver vedrørende ovennævnte forhold.

Ansøgning

  • Ansøgning foretages af aftenskolens leder senest 4 uger inden arrangementet, og ansøger må påregne en ekspeditionstid på op til 3 uger.
  • Pengene udbetales til skolens konto senest 14 dage efter, at den ovenfor anførte tilbagemelding og evt. dokumentation er indsendt og godkendt.
  • Spørgsmål rettes på mail til Pernille Martsrand på pm@danskoplysning.dk eller på telefon 65 48 32 48. 

Senest opdateret d. 3. maj 2018