Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Kulturministeriets hjælpepakke

Kulturministeriets hjælpepakke

Kulturministeriets hjælpepakke dækker tabt deltagerbetaling og DOF vurderer, at denne hjælpepakke er nok for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler. Skoler med aktiviteter uden for folkeoplysningslovens kap. 4, vil have behov for også at søge de andre hjælpepakker.

Kulturministeriets hjælpepakke dækker op til 90 procent af tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden - dog maksimalt de reelle udgifter. Det er samtidig væsentligt, at kommunen dækker det normale tilskud, som både Kulturministeren og KL har anbefalet.

Retningslinjer for hjælpepakken

Hjælpepakken gælder kun for folkeoplysende voksenundervisning jf. kap. 4 i folkeoplysningsloven i perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Hvis man også har aktiviteter under anden lovgivning eller indtægtsdækket virksomhed, så skal dette ikke medtages i beregningerne.

Udgifter, som man har kunnet undgå i perioden, skal ikke medregnes. F.eks. hvis en udlejer har undladt at opkræve lokaleleje i perioden. Udgifter, som man har søgt og fået dækning for i en anden hjælpepakke skal dog medregnes, da det også anføres under "forventede indtægter".

Hjælpepakken dækker op til 90% af tabt deltagerbetaling, dog maksimalt de reelle udgifter i perioden. Den samlede tabte deltagerbetaling skal i afregningen sammenlignes med samme periode i 2019, da det forventes at langt de fleste aftenskoler har sammenligneligt aktivitetsniveau fra år til år. Hvis der er stor variation fra året før, f.eks. hvis skolen midlertidig har kørt på nedsat kraft netop i foråret 2019, skal man dokumentere dette på anden vis. Kontakt gerne os i DOF for yderligere vejledning.

Forudsætninger for anvendelse af hjælpepakken

 1. Aftenskolen udbetaler løn for aflyst undervisning i perioden efter almindelige regler i lønbekendtgørelsen.
 2. Deltagerne kompenseres for den manglende undervisning enten ved tilbagebetaling eller tilsvarende rabatter på kommende kurser.

Følgende indgår i Kulturministeriets budgetskema:

Forventede faktiske udgifter i perioden 9. marts – 8. juli 

Hvis man har andre aktiviteter end aftenskolevirksomhed, skal der laves en forholdsmæssig beregning på baggrund af den samlede omsætning. Det er alene andelen, som vedrør aftenskolevirksomhed, der inddrages i ansøgningen om kompensation.

 • Løn; med løn kan forstås løn til undervisere, leder og administrativt personale samt eventuelt andre ansatte (pedel).
 • Honorar; med honorar kan forstås honorar til foredragsholdere, facilitatorer ved debatarrangementer og lignende.
 • Administration; med administration forstås de udgifter, der er forbundet med administration af aftenskolevirksomheden. Det kan eksempelvis være: mobilabonnementer, internet, licenser, porto, kopiering/kopimaskine o.m.a.
 • Lokaler; med lokaler forstås udgifter til lokaler der anvendes til undervisning og kontor m.v. Det kan eksempelvis være husleje, leje af undervisningslokaler og lignende. Det kan også være udgifter til bank/realkredit, hvis men ejer egne bygninger. Udgifter til el, vand og varme m.v. kan også indgå.
 • Kommunikation og markedsføring; med kommunikation og markedsføring forstås bl.a. markedsføringsudgifter knyttet til kurser og aktiviteter i perioden. Det kan være udgifter til annoncering i trykte så vel som digitale medier samt en forholdsmæssig andel af udgifterne til katalog og eventuel distribution heraf.
 • Revision; med revision forstås de eventuelle ekstra udgifter til revision, som er direkte forbundet med aftenskolens ansøgning(-er) om kompensation som følge af Covid-19, samt en forholdsmæssig andel af aftenskolens øvrige udgifter til revision.
 • Øvrige udgifter; med øvrige udgifter forstås eventuelle andre udgifter, som ikke direkte relaterer sig til et af de ovenstående punkter.

Forventede indtægter i perioden 9. marts – 8. juli

 • Offentlige tilskud; med offentlige tilskud forstås den andel af den allerede bevilligede tilskudsramme til undervisning og lokaler, som aftenskolen anvender i perioden.
 • Hjælpepakker i forbindelse med Covid-19; med hjælpepakker forstås de beløb, som er søgt og modtaget i lønkompensationspakken og hjælpepakken til faste udgifter.
 • Øvrige indtægter

Følgende omfatter tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts – 8. juli

 1. Tilbagebetalt deltagerbetaling for igangsatte og aflyste kursusgange
 2. Rabatter på kommende kurser som kompensation for igangsatte og aflyst kursusgange
 3. Ikke indbetalt deltagerbetaling for opslåede men aflyste kursusgange
 4. Manglende deltagerbetaling for planlagte men ikke opslåede kursusgange

Det samlede beløb skrives i budgetskabelonen.

Beregning af kompensation for tabt deltagerbetaling

Disse felter udfyldes automatisk og det vil fremgå, om beløbet, der skal skrives i ansøgningsskemaet, svarer til 90% tabt deltagerbetaling eller til de forventede nettoudgifter. 

Ligeledes beregnes et acontobeløb på 70%, som man kan forvente at få udbetalt i første omgang. Restbeløbet udbetales ved regnskabsaflæggelse. 

Læs mere og ansøg på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs om regler for regnskabsaflæggelse på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Tjek også DOF's side med spørgsmål og svar

Læs mere

Læs aftalen her på kum.dk

Du kan også læse om tilblivelsen af aftalen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 28. maj 2020