Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Hjælpepakker » Kulturministeriets hjælpepakke

Kulturministeriets hjælpepakke

Alle aftenskoler – store som små – kan søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke. Den dækker tabt deltagerbetaling og vil være nok for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler. Skoler med aktiviteter uden for folkeoplysningslovens kap. 4 og kap. 12 a, vil have behov for også at søge de andre hjælpepakker. Har du store faste udgifter og er i tvivl om, hvorvidt du også skal søge i hjælpepakken for faste udgifter, så kontakt os i DOF.

Direkte link til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes nederst på denne side.

Retningslinjer for hjælpepakken

Hjælpepakken gælder kun for folkeoplysende voksenundervisning jf. kap. 4 og daghøjskolevirksomhed kap. 12 a. i folkeoplysningsloven i perioden 9. marts – 8. august 2020. Hjælpepakken dækker op til 90% af tabt deltagerbetaling, dog maksimalt de reelle udgifter i perioden.

Aktiviteter under anden lovgivning eller indtægtsdækket virksomhed, kan ikke medtages i beregningerne.

Udgifter, som man har kunnet undgå i perioden, skal ikke medregnes. F.eks. hvis en udlejer har undladt at opkræve lokaleleje i perioden.

Udgifter, som man har søgt og fået dækning for i en anden hjælpepakke skal medregnes, da det også anføres under "forventede indtægter".

Den samlede tabte deltagerbetaling skal i afregningen sammenlignes med samme periode i 2019, da det forventes at langt de fleste aftenskoler har sammenligneligt aktivitetsniveau fra år til år. Hvis der er stor variation fra året før, f.eks. hvis skolen midlertidig har kørt på nedsat kraft netop i foråret 2019, skal man dokumentere dette på anden vis. Kontakt gerne os i DOF for yderligere vejledning.

Forudsætninger for anvendelse af hjælpepakken

 1. Aftenskolen udbetaler løn for aflyst undervisning i perioden efter almindelige regler i lønbekendtgørelsen.
 2. Deltagerne kompenseres for den manglende undervisning enten ved tilbagebetaling eller tilsvarende rabatter på kommende kurser.
 3. Hjælpepakken skal søges senest den 8. september 2020

Følgende indgår i Kulturministeriets budgetskema:

Forventede faktiske udgifter i perioden 9. marts – 8. august 

Hvis man har andre aktiviteter end aftenskole- og daghøjskolevirksomhed, skal der laves en forholdsmæssig beregning på baggrund af den samlede omsætning. Det er alene andelen, som vedrør aftenskole- eller daghøjskolevirksomhed, der inddrages i ansøgningen om kompensation.

 • Løn; Løn til undervisere, leder og administrativt personale samt eventuelt andre ansatte (pedel).
 • Honorar; Honorar til foredragsholdere, facilitatorer ved debatarrangementer og lignende.
 • Administration; Udgifter, der er forbundet med administration af aftenskolevirksomheden. Det kan være mobilabonnementer, internet, licenser, porto, kopiering/kopimaskine o.m.a.
 • Lokaler; Udgifter til lokaler der anvendes til undervisning og kontor m.v. Det kan være husleje, leje af undervisningslokaler og lignende. Det kan også være udgifter til bank/realkredit, hvis men ejer egne bygninger. Udgifter til el, vand og varme m.v. kan også indgå.
 • Kommunikation og markedsføring; Markedsføringsudgifter knyttet til kurser og aktiviteter i perioden. Det kan være udgifter til annoncering i trykte så vel som digitale medier samt en forholdsmæssig andel af udgifterne til katalog og eventuel distribution heraf.
 • Revision; De eventuelle ekstra udgifter til revision, som er direkte forbundet med aftenskolens ansøgning(-er) om kompensation som følge af Covid-19, samt en forholdsmæssig andel af aftenskolens øvrige udgifter til revision.
 • Øvrige udgifter; Eventuelle andre udgifter, som ikke direkte relaterer sig til et af de ovenstående punkter.

Forventede indtægter i perioden 9. marts – 8. august

 • Offentlige tilskud; Den andel af den allerede bevilligede tilskudsramme til undervisning og lokaler, som aftenskolen anvender i perioden.
 • Hjælpepakker i forbindelse med Covid-19; De beløb, som er søgt og modtaget i lønkompensationspakken og hjælpepakken til faste udgifter.
 • Øvrige indtægter; Kan evt. være deltagerbetaling for gennemført undervisning i perioden (f.eks. fjernundervisning) såfremt den tilsvarende løn også er medregnet ovenfor. 

Følgende omfatter tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts – 8. august

 1. Tilbagebetalt deltagerbetaling for igangsatte og aflyste kursusgange
 2. Rabatter på kommende kurser som kompensation for igangsatte og aflyst kursusgange
 3. Ikke indbetalt deltagerbetaling for opslåede men aflyste kursusgange
 4. Manglende deltagerbetaling for planlagte men ikke opslåede kursusgange

Det samlede beløb skrives i budgetskabelonen.

Hvis kommunen yder særlige tilskud til nedsat deltagerbetaling for f.eks. pensionister, skal man undersøge, om dette også gælder for den aflyste undervisning i perioden. Hvis ikke, så er det manglende tilskud også tabt deltagerbetaling. 

Beregning af kompensation for tabt deltagerbetaling

Disse felter udfyldes automatisk og det vil fremgå, om beløbet, der skal skrives i ansøgningsskemaet, svarer til 90% tabt deltagerbetaling eller til de forventede nettoudgifter. 

Ligeledes beregnes et acontobeløb på 70%, som man kan forvente at få udbetalt i første omgang. Restbeløbet udbetales ved regnskabsaflæggelse. 

Ansøgningen er elektronisk. Budgetskemaet vedhæftes som bilag. Der kvitteres med foreningens NEM-id enten som nøglefil eller nøglekort. 

Hvilke bilag skal med ansøgningen?

1. Budgetskema

Budgetskema hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside på nedenstående link.

 • Har aftenskolen faste udgifter og lederløn i alle måneder (9. marts – 8. august), kan man med fordel vælge hele perioden, selvom der ikke er undervisning i alle måneder.
 • Har aftenskolen sat gang i undervisning og kører normalt eller næsten normalt, kan det være hensigtsmæssigt at nøjes med hjælpepakker i de nedlukkede måneder.

2. Periodeafvigelse

Hvis den aflyste periode i 2020 afviger væsentligt fra aktivitetsniveauet for samme periode i 2019, skal der medsendes et bilag med dokumentation eller forklaring på afvigelsen.

Derudover skal der ikke medsendes bilag.

Læs mere og ansøg på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs om regler for regnskabsaflæggelse på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Tjek også DOF's side med spørgsmål og svar

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 5. august 2020