Tilskud til undervisning

Er man en godkendt folkeoplysende forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, har man ret til at få tilskud til sine aktiviteter. 

I folkeoplysningsloven er det præciseret både hvad man kan og hvad man ikke kan få tilskud til (folkeoplysningsloven § 7).

Hvad kan man få tilskud til?

Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredrag, fleksibelt tilrettelagt undervisning og debatskabende aktiviteter. I folkeoplysningsloven er der fastsat maksimale rammer for tilskud. Om aftenskolen reelt får disse tilskud, er op til kommunens egne rammer og budgetter.

Tilskuddene er opdelt i flere kategorier med forskellige tilskudsbrøker:

Grundtilskud (folkeoplysningsloven § 8 stk. 1) ydes til aflønning af lærere og ledere til almen undervisning. Kravet for at få tilskud er, at man overholder reglerne i lønbekendtgørelsen. Der kan maximalt gives 1/3 i tilskud.

Grundtilskud omfatter også tilskud til foredrag, hvor der maximalt kan gives 1/3 i tilskud. Et foredrag betragtes tilskudsmæssigt som 6 lektioner uanset foredragets længde. Der er ikke krav om at honoraret til foredragsholderen følger taksterne i lønbekendtgørelsen.

Endelig kan aftenskolen få grundtilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer (fleksibelt tilrettelagt undervisning). Læs om reglerne her.

Supplerende grundtilskud (folkeoplysningsloven § 8 stk. 2) ydes til aflønning af lærere og ledere til undervisning særligt tilrettelagt for deltagere med et handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne. Der kan maximalt gives 8/9 i tilskud, og det er et krav at man overholder reglerne i lønbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at deltagere på disse hold skal afgive en tro- og loveerklæring, ligesom de kan sætte et loft over antallet af deltagere på hold, hvor der gives et højere tilskud end 1/3. Læs mere om supplerende grundtilskud her.

Har man blandede hold, hvor der både er almene deltagere og deltagere med handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne, gives der tilskud i forhold til antallet af deltagere i de to grupper.

Særlige tilskud (folkeoplysningsloven § 8a) omfatter undervisning på små hold, som enten kan være instrumentalundervisning eller almindelig undervisning i tyndt befolkede områder/ø-samfund. Loven har ikke fastsat et loft over tilskuddet i disse tilfælde, så det er op til kommunens egne regler at definere både tilskudsbrøken og et loft over antal deltagere på holdene. Mange kommuner anvender tilskudsbrøken 5/7 for instrumentalundervisning. Instrumentalundervisning er undervisning på hold (ikke soloundervisning) og der undervises i samme instrument (ikke sammenspil). Det kan f.eks. være et sanghold (ikke kor) eller et guitarhold.

Særlige tilskud omfatter også mulighed for tilskud til nedsat deltagerbetaling for særlige grupper. Det kan være til pensionister, arbejdsløse, studerende og andre med lav indtægt. Det er kommunalbestyrelsen, som sætter regler og rammer for om og hvordan de yder disse tilskud. Dog skal tilskudsbeløbet anvendes direkte til nedsættelse af egenbetalingen for den enkelte deltager. Det må ikke fordeles ud på hele holdet.

Generelle krav

Der kræves deltagerbetaling for at undervisningen er tilskudsberettiget. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen afvige fra dette krav.

Det er også et krav, at undervisningen skal være åben for alle. Der findes dog objektive undtagelser, hvor man må sætte særlige krav. F.eks. må man lave hold for hhv. mænd eller kvinder, man må niveauopdele i begynder, øvet mv. og man må sætte et max antal deltagere på de enkelte hold.

Debatskabende aktiviteter

10% af beløbsrammen skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Læs om reglerne her.

Hvad kan man ikke få tilskud til?

Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning (folkeoplysningsloven § 7 stk. 3).

Der kan ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 5 stk. 2).

Der kan som udgangspunkt heller ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i disse begreber, ligesom den kan vælge at fravige disse begrænsninger (folkeoplysningsbekendtgørelsen § 5 stk. 3-4).

Bemærk, at det kun er ministeren, der kan fastsætte yderligere afgrænsning af emner og aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud. Det kan kommunalbestyrelsen ikke.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 9. november 2020