Kommunens tilskudsmodel

Kommunens tilskudsmodel

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning (jf. Folkeoplysningslivens kapital 4 om aftenskoler), det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (jf. kapitel 5 børn, unge, idræt mv.) og til en evt. udviklingspulje inden for lovens område.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier og at der er lige vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold.

Folkeoplysningspolitik

Kommunalbestyrelsen skal have en politik for den folkeoplysende virksomhed (folkeoplysningsloven § 34), som blandt andet skal indeholde en målsætning for borgernes deltagelse, rammer for tilskud og lokaler, samspil med andre politikområder og indgåelse af partnerskaber. I politiken indgår også afgrænsning af den folkeoplysende virksomhed i forhold til tilgrænsende aktiviteter samt regler for brugerinddragelse.

Udvalg

Der skal oprettes et udvalg (folkeoplysningsloven § 35 stk. 2), hvor repræsentanter for foreninger, der får tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, inddrages forud for vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budgetlægning og regler for tilskudsfordelingen.

Tilskudsfordeling

Ud over de fastsatte krav i folkeoplysningsloven skal kommunen fastsætte sine egne regler og rammer. Derfor beslutter kommunalbestyrelsen en tilskudsmodel, med regler for tilskudsfordeling, tilskudsbrøker, afgrænsninger, frister, krav om afrapportering etc. Disse kan variere mellem de enkelte kommuner.

Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde med oplysningsforbundene udarbejdet og anbefaler en tilskudsfordelingsmodel, som bygger på princippet om det maksimale løntilskud. Det går ud på, at man fordeler det kommende års tilskudsramme (det beløb kommunalbestyrelsen har afsat i sit budget), mellem alle aftenskoler i kommunen i forhold til den aktivitet, den enkelte aftenskole har haft inden for de forskellige tilrettelæggelsesformer i det seneste hele regnskabsår.

Se Folkeoplysningsloven her

Se KL's notat fra 2002 med anbefaling af tilskudsfordelingsprincip her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022