Debatskabende aktiviteter

Aftenskolens pulje til debatskabende aktiviteter består af 10 % af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter, og beløbet kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. De 10 % er øremærkede til formålet, og skal tilbagebetales, hvis de ikke bruges korrekt.


Aktiviteternes indhold

Planlagte aktiviteter skal bestå af væsentlige emner, der skal:

 • rette sig mod brede målgrupper
 • være af interesse for fællesskabet
 • ses i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme
 • være væsentlige og debatskabende, så de kan gøres til samtalestof mellem mennesker

Aktiviteternes udbydelse

Aktiviteterne skal annonceres offentligt med angivelse af evt. pris for deltagelse. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter med tilskud fra denne pulje.

Aktiviteterne skal være åbne for alle, dog kan kommunalbestyrelsen godkende aktiviteter for en afgrænset deltagerkreds.

Ikke forbrugte tilskud fra puljen skal tilbagebetales til kommunen, medmindre kommunalbestyrelsen har besluttet, at et mindre beløb overføres til året efter, således at en aftenskole for eksempel kan ’opspare’ midler til et større arrangement. Det er en god ide at undersøge dette i egen kommune.

Aktiviteterne udførelse

Aktiviteterne kan afholdes:

 • som debatmøder, paneldebat m.v., men der er ikke fastsat rammer i øvrigt
 • i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.. Der skal aflægges særskilt regnskab for udgifter og evt. indtægter ved et sådant arrangement
 • Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de fastsatte regler fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelse af puljen

Dokumentation

Alle udgifter afholdt i forbindelse med et arrangement skal principielt kunne dokumenteres.

Kommunalbestyrelsens regler

Kommunalbestyrelsen kan:

 • fastsætte forud for tilskudsåret en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 % ramme
 • beslutte forud for tilskudsåret, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres

Puljen kan ikke anvendes til

 • befordring af deltagere
 • forplejning og udgifter til overnatning for deltagere
 • materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
 • entréudgifter for deltagere

Formålet må ikke være

 • agitation
 • behandling
 • underholdning
 • valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.)
 • forkyndelse
 • udbredelse af overtro (men der må gerne oplyses og skabes debat herom).

Afslutning af debatarrangementer

I skolens årlige beretning til forvaltningen, skal man anføre antallet af afholdte debatarrangementer og et skønnet antal deltagere. Man skal aflægge regnskab efter kommunens regler og tilbagebetale ikke forbrugte midler.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022