Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Regnskab og revision » Revision

Revision

Hvilken revisionsform skal vælges? 

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision. I sidstnævnte tilfælde er revisionen gratis for foreningen.

Hvilken type revisor?

Ved mindre tilskud kan foreningen vælge en revisor uden uddannelse. Ved større tilskud kan kommunen bestemme, at en uddannet revisor skal foretage revisionen. Det er foreningen der afgør, om revisor skal være registreret eller statsautoriseret.

Revisors habilitet 

Der er ikke i Folkeoplysningsloven eller -bekendtgørelsen fastsat særlige habilitetsregler for folkevalgte revisorer, men følgende mere generelle betragtninger må antages at kunne indgå i vurderingen af den folkevalgte revisors habilitet jf. Undervisningsministeriets vejledning af 1997.

 • Revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelsen og skal være fuldstændig uafhængig.
 • Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen eller bestyrelsen eller
 • stå i et afhængighedsforhold til ledelsen eller bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner.  
 • Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen/skolen eller
 • være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde.

Ansvar for økonomien 

Som udgangspunkt er det foreningen, der skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive regnskabet.

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Generelle regler for revision af større og mindre tilskud 

Det er op til kommunalbestyrelsen at fastlægge regler for revion af aftenskolens regnskab.

Ud fra de anførte forhold må forudsættes, at det ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, og
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virk-somheden efter folkeoplysningslovens kapitel 4.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med kommunens regler og at reglerne i Folkeoplysningslov og -bekendtgørelse er overholdt. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Eksempler på forhold, som kan give anledning til forbehold i påtegningen:

 • regnskabet indeholder ikke de krævede oplysninger
 • regnskabet er behæftet med fejl og mangler
 • regnskabet er ikke aflagt i overensstemmelse med lovgivningen eller X-kommunes regler.

Forslag til revisionspåtegning 

Der er krav om revisionspåtegning, når regnskabet er udfærdiget af statsautoriseret eller registreret revisor.

Foreningsvalgte revisorer kan evt. benytte nedenstående forslag:

”Vi har revideret tilskudsregnskabet for Frivoks Foreningen for regnskabsåret 1.1. til 31.12.20 ...

Foreningens ledelse har ansvaret for tilskudsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om tilskudsregnskabet.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af tilskudsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Ingen forbehold 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i kommunens retningslinjer."

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 26. oktober 2016