Krav til aftenskoleforeningen

Generelle krav

Det gælder for aftenskoleforeningen at den skal (Folkeoplysningsloven § 4 stk. 2): 

 1. have formuleret et formål med foreningsdannelse, som fremgår af vedtægten,
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
 3. have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmer eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
 4. give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
 5. have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle,
 6. være hjemmehørende i tilskudskommunen og
 7. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Formål

Formålet med foreningen skal defineres i vedtægterne og skal ligge inden for lovens rammer. Det betyder at foreningen skal bygge på fællesskab og initiativtagernes idégrundlag (Folkeoplysningsloven § 1). Desuden er formålet at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab (Folkeoplysningsloven § 7 stk. 1). Idégrundlag og emnevalg er således frit i forhold til foreningens formål, dog skal formålet altid være folkeoplysende voksenundervisning, der øger deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder.

Vedtægter

Foreningens vedtægter (Folkeoplysningsbekendtgørelsen §1) skal som minimum indeholde oplysning om:

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedurer for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle oveskud ved ophør.

Læs mere om vedtægter her.

Tilskudsberettiget undervisning skal være åben for alle

Aktiviteter med tilskud i aftenskolen skal være åbne for alle (Folkeoplysningsloven § 7 stk. 4), hvilket betyder, at de skal annonceres offentligt (hjemmeside, opslag eller lignende) og ikke er betinget af medlemskab. Dog kan der være begrænsninger i åbenheden f.eks. ved hold for kvinder/mænd eller der kan stilles faglige krav til deltagerens niveau f.eks. i fag som sprog eller musik.

Den enkelte forening træffer beslutning om, hvordan man ønsker at anvende det bevilgede tilskud (Folkeoplysningsloven § 9). Dette betyder, at valg af emne og tilrettelæggelsesform er frit og ikke afhængigt af grundlaget for tilskuddet. Eksempel: Hvis tilskuddet er baseret på 10 afspændingshold, må man gerne anvende tilskuddet til 7 engelskhold og et afspændingshold.

Aktiviteterne skal være kontinuerlige

Ved kontinuerlig forstås, at foreningen skal have løbende aktiviteter. Det vil sige, at man ikke nøjes med ét årligt arrangement.

Foreningen skal være almennyttig

Ved almennyttig forstås, at foreningens midler skal komme fællesskabet til gode og ikke tilfalde personlige eller kommercielt forretningsmæssige interesser.

Børneattester

I forbindelse med den årlige ansøgning af tilskud eller lokaler skal en folkeoplysende forening altid afgive erklæring om, at man vil indhente børneattester, såfremt der ansættes personer, der beskæftiger sig direkte med børn under 15 år i aftenskolens virke. Erklæringen skal afgives årligt, uanset om skolen har børn som deltagere eller ej.

Er der personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år, skal foreningen selvfølgelig indhente børneattester på disse. Attesten og reglerne herfor fås ved henvendelse til Rigspolitiet. Der skal ikke indhentes nye attester i forbindelse med at f.eks. underviseren ansættes til en ny sæson eller har haft orlov, ej heller selvom der reelt er tale om et nyt ansættelsesforhold. Kun ved længere pauser kan det komme på tale at indhente attesten på ny.

Hvis man får brug for at skulle indhente en børneattest, bør man uanset situationen altid planlægge, hvordan man vil håndtere svaret. Spørg gerne din DOF-konsulent til råds.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022