Bestyrelsens beføjelser og ansvar

Ansvar over for medlemmerne og generalforsamlingen

Bestyrelsen er valgt til at tage beslutninger på foreningens vegne imellem to generalforsamlinger og er ansvarlig over for generalforsamlingen, når der aflægges beretning og regnskab.

Er medlemmerne uenige i bestyrelsens forvaltning og beslutninger, kan der enten indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling (regler for dette skal være omtalt i vedtægterne), eller der kan stilles mistillidsvotum til bestyrelsen på en ordinær generalforsamling. Desuden har det enkelte medlem mulighed for at foreslå kandidater til bestyrelsen. I alle disse tilfælde, er det afstemninger på generalforsamlingen, der afgør beslutningerne.

  1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er ansvarlig for foreningens virksomhed.
  3. Bestyrelsen ansætter en daglige leder/skoleleder, som er ansvarlig for foreningens daglige drift.

Økonomisk ansvar

Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen (Folkeoplysningsloven §5 stk. 2). Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for anvendelsen af det modtagne tilskud, for de anviste lokaler, for korrekt dokumentation og for at der føres regnskab for virksomhedens drift. Det er bestyrelsen, som underskriver tilskudsregnskabet (Folkeoplysningsloven §29 stk. 1).

Hvis foreningen har fået udbetalt for meget tilskud, skal det betales tilbage. Kun hvis kravet er opstået på grund af bestyrelsens uagtsomhed eller retsstridig handling, hæfter bestyrelsens medlemmer personligt (Folkeoplysningsloven §31 stk. 2). I alle andre tilfælde hæfter foreningen alene med sin formue. Denne regel gør dog, at det er vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem følger med i, hvad der foregår i foreningen ved at deltage i bestyrelsesmøderne og bruge sin sunde fornuft. Det betyder i praksis at:

  • Der udarbejdes et budget, som bestyrelsen godkender.
  • Bestyrelsen holder et passende antal bestyrelsesmøder, f.eks. 4 møder årligt. På disse møder behandles foreningens økonomi og tilskudsregnskab og bestyrelsesmedlemmerne kan stille spørgsmål til skolelederen, hvis der er noget man er i tvivl om.
  • Beslutninger fra bestyrelsesmøder føres til referat.
  • Får man kendskab til uregelmæssigheder, skal man reagere.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022